14 głosami za przy 1 przeciwnym Rada Gminy Głowno uchwaliła dziś budżet na rok 2018, w którym uwzględniono 3 z 4 zgłoszonych poprawek do pierwotnego projektu dokumentu.

Rada obradowała w pełnym, 15-osobowym składzie. Szczegółową relację z sesji budżetowej zamieścimy już w noworocznym numerze “Wieści”. Obradom towarzyszyła dyskusja, ścierały się argumenty za i przeciw kolejno zgłaszanym poprawkom, które ostatecznie poddawano pod głosowanie.

Radni zgodzili się, aczkolwiek niejednomyślnie, na autopoprawkę wójta Marka Jóźwiaka, w której zaproponował wpisanie do planu inwestycyjnego dwóch zadań niezrealizowanych w 2017 r. – budowy wodociągu w Feliksowie oraz wykonania połączenia wodociągowego Boczki Domaradzkie – Popów Głowieński. Jako źródło finansowania tych oraz innych zaplanowanych na 2018 rok inwestycji wodociągowych wójt wskazał kredyt na 500 tys. zł, co wywołało kontrowersje i stało się zarzewiem dyskusji.

Drugą poprawkę do projektu budżetu na rok 2018 złożył radny Jarosław Chałubiec, który zawnioskował o zdjęcie 60 tys. zł z planowanych 500 tys. zł na nową nakładkę na drogę w Miesośni i przeznaczenie tych środków na inwestycje rekreacyjno-wypoczynkowe w Woli Mąkolskiej, Domaradzynie i Piaskach Rudnickich (po 20 tys. na każde z tych sołectw). Radni, również niejednogłośnie, poparli ten wniosek.

Trzecią propozycję poprawki do projektu budżetu 2018 r. złożył radny Władysław Mikołajczyk. Stanowiła ona powtórzenie nieuwzględnionego wniosku do budżetu 2017 o remont drogi gminnej Lubianków – Borki poprzez wykonanie na niej nawierzchni asfaltowej. Niestety, poprawka ta przepadła w głosowaniu na sesji.

Jako ostatnia uchwalona została poprawka do projektu przyszłorocznego budżetu, zgłoszona przez przewodniczącego rady Łukasza Łukasika, polegająca na zdjęciu 50 tys. zł z planu wydatków na promocję gminy oraz 100 tys. zł z planu wydatków na ochronę przeciwpożarową oraz zapisanie ich w rezerwie do wykorzystania na potrzeby tych działów, celem zyskania przez radę większej kontroli nad przepływem publicznego pieniądza.

Sesja Rady Gminy Głowno 27 grudnia 2017. Fot. EWR
Wójt Marek Jóźwiak i skarbnik Cezara Stokowska. Fot. EWR

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.