Stosunkiem głosów 8 przeciw do 7 za Rada Gminy Głowno odrzuciła dziś zaproponowane przez wójta zmiany w budżecie, które miały zabezpieczyć środki na uregulowanie zaległości wobec Związku Międzygminnego “Bzura”.

Chodzi o kwotę 212.566 zł (obejmującą 136.650 zł należności głównej i 75.914 zł odsetek), którą gmina Głowno musi zapłacić “Bzurze” na mocy prawomocnego wyroku sądowego za nieuiszczone składki inwestycyjne w latach 2011 i 2012, a więc w okresie, gdy była jeszcze członkiem tego związku. Kwoty na poczet ewentualnej przegranej sądowej nie zabezpieczono tegorocznym w budżecie gminy, gdyż samorządowcy nie liczyli się z przegraną. Ta jednak, po wyczerpaniu przez gminę wszystkich możliwości odwoławczych, stała się faktem i gmina Głowno powinna wykonać postanowienie z wyroku do końca marca.

Po tym jak rada na sesji 29 marca odrzuciła pierwotną propozycję wójta, by na spłatę należności przeznaczyć w głównej mierze środki z podwyższonej subwencji oświatowej w kwocie 183.804 zł, wyznaczono termin kolejnej sesji na 5 kwietnia, licząc, że środki znajdą się w innej, pozaoświatowej puli. W opinii rady, wyrażonej w głosowaniu 29 marca, najlepiej byłoby przeznaczyć na to pieniądze z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

W międzyczasie wójt Marek Jóźwiak wynegocjował z szefem związku Ryszardem Nowakowskim, by ten to końca aktualnego tygodnia nie uruchamiał egzekucji komorniczej. Wójt liczył, że dziś rada przychyli się do propozycji, by należne “Bzurze” 212.566 zł pożyczyć z takich działów budżetu jak: bieżące utrzymanie dróg (60 tys. zł), działalność usługowa (30 tys. zł), administracja publiczna (10 tys. zł), pomoc społeczna (40 tys. zł), gospodarka komunalna (50 tys. zł) oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (22.566 zł). Mimo, iż skarbnik gminy Cezara Stokowska przekonywała, że byłaby to jedynie pożyczka, a środki zostałyby zwrócone do tych działów w tej samej wysokości, większość radnych zagłosowała przeciw takiemu projektowi uchwały.

W dyskusji, którą zrelacjonujemy w “Wieściach” za tydzień, raz jeszcze powrócił wątek sięgnięcia do rezerw. Ostatecznie projekt uchwały ws. zmian w budżecie został odrzucony głosami 7 radnych z klubu “Radni dla Gminy Głowno” oraz radnego niezrzeszonego Władysława Mikołajczyka, któremu najbardziej nie podobało się sięganie po środki zabezpieczone w dziale pomoc społeczna na wynagrodzenia pracowników GOPS. Po odrzuceniu projektu uchwały, radny ten przekonywał wójta, że nadal dysponuje on środkami z rezerw, które może uruchomić na wykonanie wyroku sądowego, by uniknąć egzekucji komorniczej i jej dodatkowych kosztów.

NOWA INFORMACJA: Jak informuje skarbnik gminy Głowno, już po sesji, a jeszcze tego samego dnia zaległości na rzecz ZM “Bzura” pokryto środkami z działu 900 budżetu gminy (na zagospodarowanie odpadów). Zażegnano w ten sposób groźbę egzekucji komorniczej, ale rada niedługo będzie musiała zmierzyć się z koniecznością znalezienia środków na rachunki za odbiór śmieci z posesji. To, co zostało w dziale 900, wystarczy na 2-3 miesiące.  

Sesja Rady Gminy Głowno 5 kwietnia. Fot. EWR
Radny Władysław Mikołajczyk. Fot. EWR

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.