Od 1 do 15 października będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla uzdolnionych studentów zamieszkujących na terenie gminy Łowicz.

Stypendium przyznawane będzie na okres od 1 października 2018 roku do 31 lipca 2019 roku w wysokości 480 zł za każdy miesiąc. Stypendium może być przyznane w drodze konkursu, maksymalnie 7 osobom: 2 osobom kształcącym się na uczelniach medycznych; 2 osobom kształcącym się na uczelniach technicznych; 2 osobom kształcącym się na pozostałych uczelniach i 1 osobie kształcącej się na uczelni artystycznej.

Stypendium może otrzymać osoba, która stale zamieszkuje na terenie gminy Łowicz, jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym; posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4.00; nie powtarzała roku; nie przebywa na urlopie (z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać władze uczelni wyższych, organizacje studenckie oraz indywidualnie studenci. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Łowicz lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) od 1 do 15 października br.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.