Jedenastoma głosami za przy jednym wstrzymującym się Rada Miejska w Głownie na sesji 28 czerwca udzieliła burmistrzowi Grzegorzowi Janeczkowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016.

Burmistrz Grzegorz Janeczek i skarbnik Jolanta Piotrowska. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

W obradach uczestniczyło 12 radnych. Przed podjęciem uchwały absolutoryjnej rada jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok. Z dokumentem tym radni zapoznali się na posiedzeniach komisji stałych przed sesją, więc na samej sesji skarbnik miasta Jolanta Piotrowska omówiła je jedynie w najważniejszych punktach.

Dochody miasta zaplanowane w roku 2016 na poziomie 43.018.006,80 zł zrealizowano w kwocie 44.459.835,22 zł, czyli w 103,45% planu. Z kolei na plan wydatków w wysokości 46.985.983,14 zł, realizacja wyniosła 43.974.414,02, czyli 93,59% planu. Rok miniony zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 485.421,20 zł.

Udzielając burmistrzowi Janeczkowi absolutorium i przyjmując sprawozdanie finansowe rada przychyliła się do wniosku Komisji Rewizyjnej, który na sesji odczytał jej przewodniczący Krzysztof Wawrzyn. Zarówno wniosek absolutoryjny, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. 

Po otrzymaniu absolutorium burmistrz podziękował za współpracę radnym, urzędnikom na czele z obecną skarbnik i jej poprzedniczką.

Głosowanie nad projektem uchwały absolutoryjnej, 28 czerwca 2017. Fot. EWR

Komentowanie nie jest możliwe.