Odpowiedź:

Teoretycznie takie rozwiązanie jest możliwe, jednakże istnieje ryzyko, że organ nadzoru pedagogicznego stwierdzi nieważność decyzji w sprawie nadania stopnia awansu.

Uzasadnienie:

Faktycznie  możliwość uzyskania stopnia awansu z tzw. dyrektorskiej ścieżki awansu dotyczy tylko nauczycieli mianowanych (art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela). Najczęściej spotykanym rozwiązaniem tej sytuacji jest podjęcie pracy w innej placówce w wymiarze co najmniej 1/2  obowiązkowego wymiaru zajęć i zrealizowanie w niej stażu a następnie zdobycie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego (art. 3 pkt 3, art 9d ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zaproponowane w pytaniu rozwiązanie opiera się o art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego Przepis ten, na mocy art. 91b ust. 2 pkt 4 Karty Nauczyciela, ma także zastosowanie w przedszkolach niepublicznych. Nadanie stopnia awansu w tym przypadku nie jest ograniczone do początku roku szkolnego, może nastąpić w dowolnym momencie roku, gdyż stopień nauczyciela kontraktowego w warunkach art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela nadaje się z dniem nawiązania stosunku pracy.

Problemem jest niestety wymóg posiadania znaczącego dorobku zawodowego. Sam wieloletni staż pracy w przedszkolu nie świadczy o posiadaniu takiego dorobku. Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego w warunkach art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela tj. ocena dorobku zawodowego ma charakter uznaniowy, jednakże nie może być dowolne.  Jak wynika wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 lipca 2011 r. (I OSK 312/11) z “O “znaczącym dorobku” można mówić jedynie wówczas, gdy jest on ponadprzeciętny, znacznie przewyższający dorobek zawodowy wymagany od ogółu nauczycieli. Taki znaczący dorobek powinien znaleźć odzwierciedlenie w przyznanych w dotychczasowej pracy nagrodach i wyróżnieniach, ewentualnie także w dyplomach czy świadectwach potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, umiejętności przydatnych w przyszłej pracy nauczyciela. Długoletniego zatrudnienia, a nawet zaangażowania w pracy zawodowej, które powinno przecież cechować każdego pracownika, nie można utożsamiać ze “znaczącym dorobkiem zawodowym”. ”

Dodatkowo, 12-letni okres prowadzenia działalności oświatowej nie jest okresem pracy w rozumieniu art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela. W mojej ocenie za okres pracy należy uznać wyłącznie okres zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy).  

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który w przypadku podjęcia ww. czynności z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, stwierdza ich nieważność  , w drodze decyzji administracyjnej (art. 9h Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj!

Z tych wszystkich względów zaproponowane rozwiązanie nie wydaje się właściwe i niesie za sobą duże ryzyko unieważnienia decyzji wydanej w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

Więcej porad ekspertów znajdziesz w portalu Zarządzanie przedszkolem w praktyce, m.in.:

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciel (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 3 pkt 3, art. 9a ust. 3, art. 9e, art. 9h.

 

Anna Trochimiuk

Komentowanie nie jest możliwe.