Czym są odstępstwa od projektu budowlanego, czyli czy można wprowadzać zmiany w projekcie budowlanym w trakcie budowy?

Jak dowiadujemy się z bloga prawniczego Legalna Budowa, odstępstwo od projektu budowlanego to jeden z terminów, pod którym kryje się po prostu sytuacja, w której wprowadza się zmiany do projektu po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, a nawet po rozpoczęciu budowy. Zmiany te mogą być spowodowane różnymi przyczynami – od zmiany wizji zagospodarowania działki budowlanej aż po konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian konstrukcyjnych powstającego budynku. Czy fakt, że omawiany termin w ogóle istnieje w ustawodawstwie, oznacza, że można bez ograniczeń wprowadzać zmiany w projektach budowlanych podczas budowy?

Oczywiście nie jest to do końca zgodne z prawem. Przepisy zakładają bowiem, że budowę można rozpocząć dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Tę z kolei otrzymuje się dla konkretnego projektu budowlanego, który powinien zostać zrealizowany w niezmienionej formie. Niemniej jednak praktyka pokazuje, że często zmiany są niezbędne, dlatego ustawodawca wprowadził omawiane pojęcie i określił, które ze zmian są istotne i wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, a które dopuszcza się bez konieczności wydania takiej decyzji. Zapisem, który określa, które ze zmian są istotne, jest art. 36a ust. 1 ustawy o prawie budowlanym.

Informacje dotyczące tego, które z odstępstw od projektu budowlanego uznaje się za dopuszczalne, czyli niewymagające ponownego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, znajdziemy w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. dotyczącej prawa budowlanego (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

Odstępstwa dopuszczalne

Zgodnie z art. 36a ust. 5a tejże ustawy, za nieistotne, a więc dopuszczalne odstąpienie od projektu budowlanego uznaje się zmiany w obrębie wysokości, szerokości lub długości danego obiektu budowlanego w sytuacji, gdy:

  • dany obiekt budowlany nie jest obiektem liniowym,

  • zmiana nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego (określanych według informacji zawartych w zaakceptowanym projekcie budowlanym),

  • zmiana nie ma wpływu na zwiększenie obszaru oddziaływania obiektu,

  • zmiana nie mieści się w zakresie tych wymienionych w ust. 5 pkt 3-6 (wyjątek stanowią te od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach, gdy odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych),

  • zmiana nie narusza obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Komentowanie nie jest możliwe.