O 20 zł więcej, niż do tej pory, otrzymywać będą za udział w sesji rady sołtysi wsi z terenu gminy Głowno. Wraz z podwyżką wprowadzono jednak nowe zasady dyscyplinujące spóźnialskich.

Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy podjęła na sesji 26 kwietnia większością 13 głosów za przy 1 wstrzymującym się. Dietę za udział w sesji podwyższono do 120 zł. Uchwalono także, że w przypadku spóźnienia sią na obrady, bądź opuszczenia sesji przed jej zakończeniem, ustalona dieta nie przysługuje, chyba że powodem spóźnienia lub opuszczenia sesji jest zdarzenie losowe, które zostało usprawiedliwione przez przewodniczącego Rady Gminy Głowno.
W urzędzie został już przygotowany wzór wniosku o usprawiedliwienie, który sołtysi mogą pobrać przy podpisywaniu listy obecności. Będzie w nim należało podać datę sesji i konkretny powód spóźnienia lub potrzebę wcześniejszego opuszczenia obrad. Wnioski wraz z decyzjami przewodniczącego (pozytywnymi bądź negatywnymi) będą stanowiły załącznik do protokołów sesji. 

Sołtysi na sesji Rady Gminy Głowno 26 kwietnia. Fot. EWR

Komentowanie nie jest możliwe.