Jakie są koszty przepisania działki?

Zasady dotyczące pracy oraz wynagrodzenia notariusza określone są w ustawie Prawo o notariacie z 1991 roku. Notariusz ma za zadanie sporządzić dokumenty w języku polskim. Mogą zostać one przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język obcy.

Notariuszowi za wykonane czynności przysługuje wynagrodzenie. Jego wysokość określana jest na podstawie umowy pomiędzy stronami czynności. Ministerstwo Sprawiedliwości określa tzw. taksy notarialne. Taksy notarialne to maksymalne stawki wynagrodzenia, jakie funkcjonariusz publiczny może żądać za wykonanie konkretnego działania. Warto jednak zaznaczyć, że notariusze nie mają identycznych cenników. Każdy z nich może określić niższe koszty niż te, które wynikają z określonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości taks notarialnych. W niektórych przypadkach możliwe jest także negocjowanie cen za usługi.

Więcej informacji na temat przepisania działki w artykule: Przepisanie działki. Koszty notariusza. Kiedy można sprzedać przepisaną działkę?

Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego podczas przepisywania działki określana jest na podstawie wartości rynkowej przedmiotu (działki). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy nominalnej określa ich wysokość.

Wartość przedmiotu, w tym przypadku działki:

  • do 3000 złotych – 100 złotych
  • powyżej 3000 do 10 000 złotych – 100 złotych + 3% od nadwyżki powyżej 3000 złotych
  • powyżej 10 000 do 30 000 złotych – 310 złotych + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 złotych
  • powyżej 30 000 do 60 000 złotych – 710 złotych + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 złotych
  • powyżej 60 000 do 1 000 000 złotych – 1010 złotych + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 złotych
  • powyżej 1 000 000 do 2 000 000 złotych – 4770 złotych + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 złotych
  • powyżej 2 000 000 złotych – 6770 złotych + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 złotych nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Sporządzenie umowy darowizny działki wiąże się z dodatkowymi opłatami, w tym z koniecznością uiszczenia podatku VAT od wynagrodzenia notariusza (23%), opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej oraz ewentualnym podatkiem od spadków i darowizn.

Jeżeli czynności notariusza wykonywane są poza jego kancelarią, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. W przypadku pracy w porze dziennej (od 8.00 do 20.00) za każdą rozpoczętą godzinę należy dopłacić 50 złotych, natomiast w porze nocnej i w dni wolne od pracy – 100 złotych za godzinę.

Zwolnienie z opłat notarialnych – kiedy obowiązują?

W niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie z opłat nominalnych. Zasada taka ma zastosowanie u osób, które nie dysponują środkami na wypłacenie wynagrodzenia notariuszowi. Wówczas niezbędne jest złożenie wniosku do sądu rejonowego o zwolnienie z całości lub części opłat notarialnych.

Przepisanie działki a podatek

Zgodnie z prawem darowizny podlegają opodatkowaniu. Do zapłacenia podatku zobowiązany jest nabywca czyli osoba, która otrzymuje darowiznę. W zależności od grupy podatkowej, do której należy darczyńca i obdarowany, możliwe jest zwolnienie z tego obowiązku.

W Polsce są trzy grupy podatkowe, które ustalone zostały na podstawie stopnia pokrewieństwa.

Osoby, które są zwolnione z podatku, należą do tzw. zerowej grupy podatkowej. Są to: małżonkowie, dzieci (również pasierbowie), rodzice (w tym ojczym i macocha) oraz rodzeństwo. Należy jednak dopełnić obowiązku i zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli darowizna jest sporządzana w formie aktu notarialnego, zgłoszenia dokonuje notariusz.

Osoby niespokrewnione zaliczane są do trzeciej grupy podatkowej. W tym przypadku kwota wolna od podatku wynosi 4902 złote. Powyżej tej wartości należy zapłacić podatek w wysokości 20%. Podczas sporządzania aktu notarialnego notariusz oblicza i pobiera należną kwotę podatku.

Czy przepisaną działkę można sprzedać?

Przepisaną działkę można sprzedać w każdym momencie. Warto jednak zaznaczyć, że według zapisów ustawy o podatku od spadków i darowizn sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania dopiero po upływie 5 lat od jej otrzymania. Przed upływem tego okresu konieczne jest uiszczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%. Podstawę do jego wyliczenia stanowi dochód ze sprzedaży – różnica pomiędzy przychodem ze zbycia działki a kosztem jej uzyskania.

Jak sfinansować przepisanie działki u notariusza?

Jeżeli brakuje nam pieniędzy na przepisanie działki możemy zdecydować się na pożyczkę. Interesującym rozwiązaniem jest to oferowane przez firmę Dziesiątka Finanse. Nie musimy nawet iść do ich placówki, wystarczy, że zadzwonimy na numer 669 555 111, a ich przedstawiciel dostarczy pieniądze prosto do naszego domu. Wówczas np. przepisanie działki można rozłożyć na raty, które nie będą stanowiły większego obciążenia dla domowego budżetu.

Komentowanie nie jest możliwe.