Dziś, 16 grudnia, w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie odbyło się nadzwyczajne walne zebranie, na którym dokonano wyboru nowej komisji rewizyjnej i uzupełniono skład zarządu.

Walne zwołano w celu wyboru komisji rewizyjnej, ponieważ osoby dotychczas w niej zasiadające w listopadzie złożyły rezygnację z funkcji.

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, w obecności 30 druhów. Przewodniczącym zebrania został Piotr Wielogórski.

Zgodnie ze statutem straży, Komisja Rewizyjna, posiadająca uprawnienia kontrolne, liczy 3 członków. Tajne wybory nowego jej składu przeprowadziła komisja skrutacyjna. Ostateczny skład nowej Komisji Rewizyjnej ustalony został po perypetiach związanych z uzyskaniem dla trzeciego wyniku tej samej liczby głosów przez 2 z pięciu kandydatów, rezygnacji jednego z nich, ogłoszeniu wyników, a następnie po informacji o niemożliwym do pogodzenia ze statutem pokrewieństwie jednego z wybranych członków komisji z członkiem zarządu. Do komisji nie mógł wejść krewny członka zarządu, choć w głosowaniu uzyskał drugi wynik.
Patowa sytuacja skłoniła kandydata, który wcześniej zrezygnował do cofnięcia rezygnacji i wstąpienia do komisji, którą tym sposobem utworzyli: Piotr Wielogórski (w głosowaniu uzyskał 18 głosów), Mateusz Rzepa i Andrzej Pasikowski (zdobyli po 14 głosów). Skład komisji zatwierdzono w głosowaniu ogólnym. Jej przewodniczącym został Piotr Wielogórski.

Nowa Komisja Rewizyjna OSP Głowno. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

W punkcie obrad przewidzianym na wolne wnioski, złożono 2 – o uzupełnienie składu zarządu i przyjęcie do jednostki 2 nowych członków.

Uzupełniającego wyboru brakujących 3 członków do 9-osobowego zarządu dokonano również w głosowaniu tajnym, w którym spośród 4 kandydatów najwięcej głosów zdobyli: Andrzej Wawrzyn (27 głosów), Piotr Krzeszewski (22 głosy) i Łukasz Wawrzyn (18 głosów).

Nowymi członkami OSP Głowno zostali: Mariusz Marciniak (głownianin, emerytowany strażak PSP w Łodzi) i Sylwester Orłowski (głownianin, czynny strażak PSP w Brzezinach, ratownik medyczny).

Nowi druhowie w jednostce OSP Głowno. Fot. EWR

 

Głos zabiera prezes straży Andrzej Ruciński. Fot. EWR

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.