Definicja ADO

Art. 4 pkt 7 RODO definiuje administratora jako osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Oznacza to, że dla oceny możliwości stania się administratorem danych osobowych nie ma znaczenia status prawny danego podmiotu. Administratorem danych może więc być nie tylko samodzielny podmiot prawa czy organ publiczny, ale także jednostka organizacyjna lub każdy inny podmiot pod warunkiem, że decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do podmiotów publicznych rozstrzygnięcia kwestii posiadania statusu administratora danych należy szukać w przepisach ustrojowych. Chodzi tu o te normy prawne, które określają kompetencje lub nakładają określone zadania publiczne. Jeżeli więc dana jednostka organizacyjna gminy przetwarza dane osobowe w celu realizacji nałożonych na nią prawem zadań (np. rozpatrywanie wniosków oraz petycji obywateli – art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) to należy ją uznać w tym zakresie za administratora danych osobowych.

Kto może być ADO w gminie

W gminie administratorami danych osobowych może być zarówno gmina, organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent) jak i urząd gminy. I tak na przykład:

  • urząd gminy będzie ADO pracowników urzędu;
  • gmina będzie ADO stron postępowań administracyjnych;
  • prezydent miasta będzie ADO gdy organizuje publiczny transport zbiorowy.

Uwaga.

Jeżeli więc na przykład rada miasta przetwarza dane osobowe w zakresie swoich ustawowych kompetencji dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków oraz przydziału mieszkań komunalnych to w tym zakresie należy ją traktować jako ADO.

Rada Miasta może bowiem być administratorem danych osobowych jeżeli ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konkretnych osób fizycznych. To czy ustala te cele i sposoby zależy od jej praw i obowiązków (kompetencji) i od tego o jaki konkretnie osobach fizycznych mówimy. Niestety w pytaniu nie sprecyzowano o jakie podmioty danych (osoby fizyczne) chodzi pytającemu.

Więcej porad ekspertów dotyczących ochrony danych osobowych znajdziesz na stronie https://www.poradyodo.pl/porady-ekspertow-97

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 4.

Marcin Sarna
radca prawny, ekspert portalu PoradyODO.pl

Komentowanie nie jest możliwe.