Regulamin serwisu www.lowiczanin.info

 

I. Definicje:

 

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Administrator – Oficyna Wydawnicza Nowy Łowiczanin s. c.. z siedzibą w Łowiczu przy ul. Pijarskiej 3a, 99-400 Łowicz o numerze NIP 834 17 06 892 i REGON: 750730730, założoną i reprezentowaną przez: Ewę Mrzygłód-Waligórską, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Łowicza, pod numerem 6991, Wojciecha Waligórskiego, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Łowicza, pod numerem 6990.

 

Serwis – platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet zamieszczona pod adresem www.lowiczanin.info, stworzona i utrzymywana przez Administratora, zawierająca materiały prasowe udostępniane odpłatnie i nieodpłatnie, umożliwiająca również zamieszczanie komentarzy i ogłoszeń zgodnie z funkcjonalnościami platformy.

 

Zawartość – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w Serwisie przez Administratora, dostępne nieodpłatnie.

 

Płatna Zawartość – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w Serwisie przez Administratora, dostępne płatnie i wyraźnie oznaczone jako dostępne odpłatnie.

 

Komentarze – wszelkie wypowiedzi, w tym recenzje, informacje, dane, materiały, schematy, algorytmy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, niezależnie od charakteru oraz formatu, zamieszczone pod artykułami przez Użytkowników.

 

Ogłoszenia – dostępne za pośrednictwem Serwisu usługi, polegające na możliwości odpłatnego zamieszczania w ramach Serwisu ogłoszeń w następujących sekcjach: (i) ogłoszenia drobne, (ii) komis, (iii) kondolencje.

 

Rejestracja – czynność faktyczna wymagana dla uzyskania statusu Zarejestrowanego w rozumieniu Regulaminu.

 

Użytkownik – zarówno Czytelnik jak i Zarejestrowany.

 

Czytelnik – każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zawartością.

 

Zarejestrowany – osoba, która dokona skutecznej Rejestracji, co jest niezbędne do zamieszczania Ogłoszeń oraz zapoznawania się z Płatną Zawartością.

 

Ogłoszenia – ogłoszenia zamieszczone przez Zarejestrowanych w Serwisie, zgodnie z jego funkcjonalnościami.

 

II. Postanowienia ogólne:

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości, stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.lowiczanin.info, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 6 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze)
 4. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu, Zawartości, Płatnej Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 5. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Zawartości, Płatnej Zawartości lub w związku z nimi.

 

III. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie, w którym Użytkownik podaje swoje, następujące dane: Imię i nazwisko, Nick, Numer telefonu, Adres e-mail. Ponadto Użytkownik może podać inne dane przewidziane w formularzu rejestracyjnym. W ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik wybiera również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Serwisu.
 2. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania wszystkich jego postanowień.
 3. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Użytkownika w ramach formularza.
 4. Administrator zastrzega możliwość weryfikacji prawdziwości danych wpisanych do formularza.
 5. W chwili potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Użytkownika pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika uznaje się chwilę wysłania formularza rejestracyjnego. Administrator może uzależnić zawarcie Umowy od dokonania przez Użytkownika potwierdzenia dokonania Rejestracji w sposób wskazany przez Administratora, w tym poprzez kliknięcie na link przesłany przez Administratora na adres e-mail Użytkownika.
 6. Umowa z Czytelnikiem o korzystanie z Serwisu w zakresie określonym w Regulaminie zostaje zawarta na zasadach określonych w Regulaminie w chwili skorzystania przez Czytelnika z Serwisu.
 7. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt.III.5 Użytkownik ma prawo od niej odstąpić. Prawo odstąpienia można wykonać wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail wysłanej do Administratora z adresu e-mail przypisanego do danego Użytkownika na email biuro@lowiczanin.info. Odstąpienie nie dotyczy usług, których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 10 dni od zawarcia Umowy.
 8. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna. Dostęp do Zawartości Serwisu jest nieodpłatny, chyba, że Zawartość jest wyraźnie oznaczona jako Płatna Zawartość (dostępna odpłatnie). W przypadku Płatnej Zawartości funkcjonalności Serwisu uniemożliwiają zapoznanie się z jej treścią przed uiszczeniem opłaty.

 

IV. Dostęp do Płatnej Zawartości

 1. Administrator udostępnia Zarejestrowanym za opłatą Płatną Zawartość, która będzie wyraźnie oznaczona jako dostępna odpłatnie.
 2. Płatności realizowane są przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków zgodnie z własnym regulaminem.
 3. W ramach Płatnej Zawartości dostępne są wydania on-line tygodników „Nowy Łowiczanin” oraz „Wieści z Głowna i Strykowa”, każdy w 3 wariantach (i) cały określony numer danego tygodnika, (ii) pojedynczy artykuł (iii) roczna prenumerata danego tygodnika obejmująca również dostęp do archiwum tego tygodnika.
 4. Opłaty zgodnej z cennikiem dostępnym na stronie internetowej https://www.lowiczanin.info/cennik/ (dalej „Cennik”) należy dokonać przelewem, kartą kredytową lub sms-em. Numer rachunku bankowego oraz numer na który należy wysłać wiadomość oraz jej treść określone będą w Cenniku.
 5. Po dokonaniu opłaty zgodnie z pkt. IV.3 w wysokości określonej w Cenniku, Zarejestrowany otrzyma dostęp do zakupionej Płatnej Zawartości. W celu uzyskania dostępu do Płatnej Zawartości konieczne jest wprowadzenie kodu uzyskanego po dokonaniu płatności w Dotpay.

 

V. Licencje

 1. Użytkownik może dokonać zakupu licencji uprawiającej do wykorzystywania Zawartości oraz Płatnej Zawartości w zakresie innym niż zapoznawanie się z ich treścią, w tym w szczególności w celu przedruku.
 2. W celu zakupu licencji Użytkownik powinien wypełnić formularz ZAKUP LICENCJĘ (link pod każdym artykułem) zawierający (i) imię i nazwisko Użytkownika, (ii) jego adres, (iii) sposób i okres wykorzystywania Zawartości lub Płatnej Zawartości, (iv) dane do faktury, jeśli Użytkownik chce ją otrzymać.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, o którym mowa w pkt. V.2. Administrator poinformuje Użytkownika w ciągu 2 dni o wysokości opłaty licencyjnej oraz numerze rachunku, na który należy dokonać zapłaty. Informacja zostanie wysłana przez Administratora drogą e-mail.
 4. Licencja zostaje udzielona z chwilą dokonania przelewu. W przypadku niedokonania zapłaty przez Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt. V.3, w celu nabycia licencji należy ponownie wypełnić i wysłać formularz, o którym mowa w pkt. V. 2.
 5. W celu przedłużenia okresu obowiązywania licencji lub zmiany jej zakresu należy postępować zgodnie z procedurą określoną w pkt. V.2.
 6. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał Zawartości, ani Płatnej Zawartości w celu innym niż określony w pkt. V.2, ani przez dłuższy okres.

 

VI. Zamieszczanie i zapoznawanie się z Ogłoszeniami

 1. Zarejestrowany może odpłatnie zamieszczać w Serwisie Ogłoszenia, a także odpłatnie zapoznawać się z Ogłoszeniami zamieszczonymi w Serwisie. Odpłatność za Ogłoszenia realizuje Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków zgodnie z własnym regulaminem.
 2. Wysokość opłaty za dostęp do Ogłoszeń oraz ich zamieszczanie została określona w cenniku ogłoszeń zamieszczonym na stronie internetowej https://www.lowiczanin.info/cennik/. Dostęp do Ogłoszeń możliwy jest po uzyskaniu kodu, który działa przez 24 godziny od momentu uruchomienia go na stronie. Kod należy uruchomić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania. Po tym czasie kod traci ważność.
 3. W celu uzyskania dostępu do Ogłoszeń należy dokonać zapłaty w wysokości określonej w cenniku ogłoszeń. Po upływie czasu, na który dostęp został wykupiony Ogłoszenia będą niedostępne.
 4. Zarejestrowany może zamieszczać w Serwisie Ogłoszenia na czas określony: 7 dni.
 5. W celu zamieszczenia Ogłoszenia należy postępować zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu oraz dokonać zapłaty w wysokości określonej w cenniku ogłoszeń w chwili zamieszczania Ogłoszenia.
 6. Ogłoszenie będzie dostępne w Serwisu dla Zarejestrowanych, którzy wykupili dostęp do Ogłoszeń.
 7. Wszystkie ogłoszenia zarejestrowane do poniedziałku do godz. 18 ukażą się w środę w tym samym tygodniu. Ogłoszenia zarejestrowane w poniedziałek po godz. 18 ukażą się w kolejną środę.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, w szczególności za ich prawdziwość.

 

VII. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu, z wyłączeniem dostępu do Płatnej Zawartości i/lub zamieszczania i zapoznawania się z Ogłoszeniami, oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika (zarówno Czytelnika, jak i Zarejestrowanego) z Zawartością. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności, w tym rejestracji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcjonalności, jak również funkcjonalności, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach Administrator poinformuje poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.
 2. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu nie przysługują żadne prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Licencji oraz poza uprawnieniami do Komentarzy. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
 5. Poza uprawnieniami Zarejestrowanych jakie wynikają z możliwości zamieszczania Komentarzy i Ogłoszeń w Serwisie (z wyłączeniem Lokalnej Encyklopedii NŁ ), nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis, Zawartość lub Płatną Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu, Zawartości i Płatnej Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości lub Płatnej Zawartości, poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator oświadcza, że w Serwisie mogą być zamieszczane reklamy lub inne treści komercyjne, w tym marketingowe, handlowe, promocyjne, w różnych formach.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Zawartości i/lub Płatnej Zawartości informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania.
 8. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Serwisu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.
 9. Zamieszczając Komentarz lub Ogłoszenie w Serwisie Użytkownik oświadcza, że:
  a/ zamieszczenie Komentarza lub Ogłoszenia w Serwisie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw i dóbr oraz ponosi za to oświadczenie pełną odpowiedzialność;
  b/ zwolni Administratora, jego właścicieli, udziałowców, pracowników lub współpracowników z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Komentarzy lub Ogłoszeń w Serwisie, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

 

VIII. Zamieszczanie Komentarzy

 

 1. Zarejestrowani uprawnieni są do zamieszczania w Serwisie Komentarzy, zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu, z wykorzystaniem dostępnej czcionki.
 2. Zamieszczenie Komentarza oznacza zamieszczanie przez Zarejestrowanego, intencjonalnie lub przypadkowo, jakichkolwiek treści w ramach Serwisu, zgodnie z Regulaminem. Zamieszczanie może polegać na:zamieszczaniu pod artykułem tekstów, wypowiedzi, wizerunków, linków lub innych materiałów lub danych, na których umieszczenie zezwalają Zarejestrowanemu funkcjonalności Serwisu w danej chwili;
 3. Zamieszczając dany Komentarz Zarejestrowany oświadcza, że:
  a/ jest uprawniony do dysponowania, korzystania lub rozpowszechniania treści Komentarza, w tym danymi, informacjami, sloganami, znakami, symbolami lub innymi elementami występującymi w jego treści;
  b/jego wypowiedź, w tym komentarze, opisy, teksty, utwory lub inne treści mogą spotkać się z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę tych wypowiedzi, a Zarejestrowany zwalnia Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie;
  c/ Komentarz i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania;
  d/zwolni Administratora, jego właścicieli, udziałowców, pracowników lub współpracowników z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Komentarzy w ramach Serwisu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione, odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.
 4. Zarejestrowany z chwilą zamieszczenia Komentarza upoważnia do korzystania z niego w zakresie udostępniania Komentarza w ramach Serwisu, w tym utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą Internetu oraz zezwalania na to osobom trzecim, w tym innym Użytkownikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Zarejestrowany upoważnia Administratora do układania i porządkowania Komentarzy według kryterium kolejności zamieszczenia w ramach Serwisu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że upoważnienie, o którym mowa powyżej wydane jest bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Zarejestrowanego lub ewentualnie innych podmiotów uprawnionych, w zamian za możliwość zamieszczania Komentarzy w ramach Serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności.
 6. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Serwisu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  a/ oprogramowania objętego prawami osób trzecich – bez właściwego upoważnienia;
  b/ oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
  c/haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
 7. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:
  a/umieszczanie Komentarzy, tj. treści lub treści odsyłających do zdjęć, filmów lub innych materiałów o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do takich treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne lub moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
  b/umieszczanie Komentarzy, treści lub treści odsyłających do zdjęć, filmów lub innych materiałów naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
  c/wielokrotne wysłanie tego samego Komentarza lub wielu różnych Komentarzy w bardzo krótkich odstępach czasu; d/podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych. e/używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

 

IX. Napisz do nas

 1. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie zdjęcia i/lub filmy dotyczące nagłych zdarzeń, zamieszczając jednocześnie ich opis (dalej „Wiadomości”) oraz swój dowolnie wybrany podpis lub pseudonim.
 2. Opublikowanie lub zaniechanie publikacji Wiadomości pozostaje do wyłącznej decyzji Administratora.
 3. Każdy Użytkownik zgadza się na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację Wiadomości w portalu Łowiczanin.info oraz w innych wydawnictwach prasowych Administratora, a także na korzystanie z tej Wiadomości przez Administratora na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie na jakimkolwiek nośniku),
  b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  c) wprowadzanie do sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym do Internetu oraz w ramach platform mobilnych, w tym poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  d) publicznego wystawiania, wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
  e) obróbki cyfrowej w celu dostosowania Wiadomości do wymogów Serwisu, opracowywanie Wiadomości poprzez ich skracanie, przerabianie, łączenie z innymi utworami słownymi, słowno-graficznymi, audiowizualnymi itp.
  f) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób utrwalonych w Wiadomościach nadesłanych na Napisz do nas,
  g) umieszczania Wiadomości w bazach danych i archiwizowanie Wiadomości w zasobach Serwisu,
  h) wykorzystania Wiadomości w celu promocji Serwisu,
 4. Użytkownik, który przesyła Wiadomość w celu jej publikacji oraz oświadcza, że:
  a) ma pełne prawo dysponować Wiadomością, co oznacza, że jest jej autorem, że nie sprzedał jej komuś innemu na zasadzie wyłączności,
  b) informacja zawarta w przesłanej Wiadomości jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd,
  c) Wiadomość jest zgodna z prawem, w szczególności: nie narusza praw autorskich ani prawa do wizerunku osób trzecich.
 5. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w Wiadomościach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet oraz w wydawnictwach Administratora i na każde żądanie Administratora przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające oświadczenie, o którym mowa powyżej.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w niej treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 7. Administrator zastrzega, że ma prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości plików przesyłanych przez Użytkownika.

 

 

X. Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw

 

 1. Administrator oświadcza, iż udostępniając Komentarze oraz Ogłoszenia Zarejestrowanych Użytkowników nie bada czy Komentarze i/lub Ogłoszenia i/lub Wiadomości są prawdziwe albo nie naruszają prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie jakiegokolwiek zobowiązania. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za treść, przydatność, kompletność, prawdziwość lub formę Komentarzy i/lub Ogłoszeń i/lub Wiadomości zamieszczanych w ramach Serwisie. Treść i forma Komentarzy i/lub Ogłoszeń nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.
 2. W sytuacji jednak gdyby zamieszczenie Komentarza i/lub Ogłoszenia i/lub Wiadomości w ramach Serwisie zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie jakiegokolwiek zobowiązania Administrator, powiadomiony o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną zgodnie z procedurą opisaną poniżej, podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu Komentarza i/lub Ogłoszenia i/lub Wiadomości będącego przyczyną naruszenia. W takim przypadku Użytkownikowi, którego Ogłoszenie zostało usunięte nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części ceny Ogłoszenia.
 3. Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa powyżej, jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  3.1.zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:
  a/w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel ustawowy należy wskazać: imię i nazwisko, ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel ustawowy, adres korespondencyjny, adres e-mail; zawiadomienie powinno zawierać własnoręczny podpis;
  b/w przypadku innych osób lub podmiotów należy wskazać: imię i nazwisko, nazwę podmiotu, podstawę uprawniającą do reprezentowania podmiotu lub osoby wraz z załączeniem stosownego dokumentu, adres korespondencyjny, adres e-mail; zawiadomienie powinno zawierać własnoręczny podpis;
  3.2. zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonego Komentarza i/lub Ogłoszenia i/lub Wiadomości;
  3.3. zawiadomienie będzie zawierać opis naruszenia, którego dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu, w ramach której jest on dostępny i miejsca na stronie, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie tego kwestionowanego Komentarza i/lub Ogłoszenia i/lub Wiadomości;
 4. Administrator powiadomiony w sposób opisany w pkt. X.3, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowany Komentarz i/lub Ogłoszenie i/lub Wiadomość z Serwisu.
 5. W przypadkach oczywistego naruszenia zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@lowiczanin.info. Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w pkt. X.3, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone w formacie PDF, JPG.
 6. Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać do uzupełnienia zawiadomienia lub do złożenia dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w pkt. VII.5, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym w pkt. X.3.

 

XI. Procedura zablokowania dostępu

 1. Administrator ma prawo zablokować Zarejestrowanemu dostęp do Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
  a/ rarejestrowany korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Regulaminu;
  b/ działania Zarejestrowany negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi, Serwisowi lub innym osobom;
  c/ Dane podane przez Zarejestrowanego wymagają dodatkowej weryfikacji, o której mowa w Regulaminie, w tym w przypadku wątpliwości co do ich zgodności ze stanem rzeczywistym.

  Niezależnie od powyższego, Zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zablokowania dostępu do zamieszczania Komentarzy i/lub Zawartości Płatnej, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

 2. Administrator poinformuje Zarejestrowanego o zablokowaniu. Zablokowanie dostępu równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy przez Administratora.
 3. Niezależnie od powyższego Administrator może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Administrator może odblokować dostęp Zarejestrowanego do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.

 

XII. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji m.in. w przypadku, gdy (i) Ogłoszenia nie zostały zamieszczone lub nie były utrzymywane w Serwisu przez czas, na który zostały wykupione przez Zarejestrowanego lub (ii) Płatna Zawartość została udostępniona w sposób uniemożliwiający odczytanie, w szczególności plik był uszkodzony.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres biuro@lowiczanin.info. Wraz ze szczegółowym opisem wady, jego zdjęciem, print screenem w formacie PDF lub JPG.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis zgłoszenia lub przesyłki zawierającej reklamację. W przypadku uznania reklamacji, Ogłoszenie zostanie zamieszczone ponownie nieodpłatnie na okres, na który zostało wykupione, a uszkodzona Płatna Zawartość zostanie udostępniona w czytelnej wersji lub Administrator zwróci Użytkownikowi równowartość ceny.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

XIII. Dane osobowe

 1. Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Użytkowników a Administratorem w ramach Serwisu, w tym w celu kontaktowania się z Użytkownikami, prowadzenia księgowości oraz w celu weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w procesie Rejestracji lub dodawania Wiadomości.
 2. Poza powyższym za zgodą Użytkownika Dane wykorzystywane będą również do przesyłania Użytkownikom na adres email podany przez Użytkownika, przez Administratora Newslettera, w przypadku jego zamówienia.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez wybranie odpowiedniego przycisku na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji, jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
 4. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 5. Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie rejestracji uniemożliwia korzystanie z Serwisu w zakresie usług wymagających rejestracji.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia możliwość również Użytkownikom możliwość usunięcia danych na ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od Umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. Dane osobowe chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. firewall, szyfrowane połączenie z bazą MySQL
 9. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu lub usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 11. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
 12. Administrator stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 2. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia pkt. III.7 Regulaminu “Prawo odstąpienia od umowy”.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 7 dni od opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu. Ogłoszenia i Płatna Zawartość zakupiona przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu zakupu.
 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę, o której w pkt. III.5. Administrator ma prawo rozwiązać tę umowę z Użytkownikiem wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy przez Administratora, ponowna Rejestracja takiego Użytkownika wymaga zgody Administratora.
 6. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług w ramach Serwisu. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia usług może nastąpić po upływie co najmniej 5 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

Komentowanie nie jest możliwe.