Trzy licea i jedno technikum z powiatu łowickiego zostały uwzględnione w tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywanym przez specjalizujące się w tematyce oświaty pismo Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita. Wydaje się, że to dużo, ale I LO w Łowiczu, dotąd często brylujące w pierwszej 50, jest  miejscu 202., pijarskie LO i liceum w „Ekonomiku” są dalej niż na miejscu 400., a innych szkół nie uwzględniono w ogóle.

 

Tegoroczny ranking obu pism jest już 13. tego typu opracowaniem, jednocześnie po raz pierwszy rozszerzono kryteria oceny o wyniki matury oraz prestiż szkoły. Dotąd o miejscu w rankingu decydowały tylko sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, w przeliczeniu na liczbę uczniów. Obiektywność oceny zwiększono także tworząc odrębny ranking dla liceów ogólnokształcących i techników.

 

Poza tymi głównymi rankingami powstały też 3 podrankingi, z których dwa pierwsze uwzględniają tylko wynik egzaminów maturalnych (z przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych) w liceach i technikach, trzeci to Ranking Szkół Olimpijskich, w którym zastosowano tylko dotychczasowe kryterium – liczbę finalistów i laureatów olimpiad.    

 

Kryteria są obiektywne

Autorzy rankingu podkreślają, że dotychczasowe rankingi oparte były na jednym kryterium, ponieważ gdy je tworzono wyniki olimpiad przedmiotowych i zawodowych były jedynym kryterium oceny, które spełniało wymóg obiektywnego narzędzia oceny. Dlaczego? Ponieważ komitety główne olimpiad dokonywały oceny zewnętrznej i niezależnej od szkoły. Jednocześnie szerokie spektrum tematów olimpiad gwarantowało możliwość odniesienia sukcesów przez uczniów wszystkich rodzajów szkół ponadgimnazjalnych. Teraz jednak tych obiektywnych kryteriów jest do dyspozycji więcej.

 

Liczy się wynik matury i prestiż

Po wprowadzeniu nowej matury, w 2004 roku, którą sprawdza i ocenia niezależna od szkół okręgowa komisja egzaminacyjna, powstała możliwość rozszerzenia kryteriów oceny. Nie zrobiono tego wcześniej, ponieważ zasady nowej matury zmieniały się kilkakrotnie.  W 2010 roku uznano, że system już jest ustabilizowany i można stworzyć ranking profesjonalny. Kryteria rozszerzono do 4, uwzględniając poza wynikami olimpiad, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, z przedmiotów dodatkowych (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym), przy czym wynik przedmiotu zdawany na poziomie rozszerzonym w punktacji liczył się podwójnie) oraz ocenę szkół z punktu widzenia wyższych uczelni. Jak ona powstała? Przeprowadzono drogą internetową ankietę wśród 1.500 pracowników wyższych uczelni: rektorów i ich zastępców, dziekanów, prodziekanów i osób zajmujących się sprawami studenckimi i rekrutacją na uczelniach publicznych i niepublicznych. Ich wskazania danej szkoły przeliczano na punkty. Z kolei wyniki matury przeliczano na punkty zestawiając wynik z każdego przedmiotu z obliczoną specjalnie do tego celu średnią ogólnopolską.  

 

Tak więc wskaźnik rankingowy każdej szkoły z przedmiotów obowiązkowych jest sumą wartości względnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego.  Wskaźnik olimpijski obliczany był tak samo, jak w latach poprzednich, uwzględnia on liczbę finalistów olimpiad, laureatów – którzy liczeni są podwójnie i liczby olimpiad w których uczniowie odnieśli sukcesy. Wynik przeliczany jest przez liczbę uczniów w całej szkole. Nie każdy czynnik miał taką samą wagę. Sukcesy w olimpiadach stanowiły 30% możliwych do uzyskania punktów, wynik matury z przedmiotów obowiązkowych – 30%, z przedmiotów dodatkowych – również 30%, opinia akademicka – 10%.

 

Efektem obliczeń są wspomniane 2 główne rankingi – Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2011, który uwzględnia 400 szkół oraz Ogólnopolski Ranking Techników 2011 – uwzględnia 200 szkół. Podrankingi noszą z kolei nazwy: Podranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących, Podranking Maturalny Techników – te dwa uwzględniają 2 czynniki tzn. wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, ostatni to Podranking Olimpijski – który uwzględnia jeden czynnik, gdyż przygotowano go tak, jak wcześniejszych 12 rankingów.      

 

Wyniki łowickich szkół

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu znalazło się na 202. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących z wynikiem 43,96% możliwych do uzyskania punktów. Jednocześnie najstarsze łowickie LO jest na 17. miejscu w województwie łódzkim. Z poszczególnych kryteriów szkoła uzyskała: 1,7% (na 100% możliwych do zdobycia) za olimpiady, 84,57% za maturę z przedmiotów obowiązkowych, 49,9% za maturę z przedmiotów dodatkowych oraz 0% za ocenę akademicką.

 

W podrankingu olimpijskim, który uwzględnia tylko wyniki olimpiad w liceach, podobnie jak rankingi w latach ubiegłych (wtedy jednak był jeden ranking dla liceów i techników), I LO zajmuje 126. miejsce w Polsce. Na wynik składa się 6 finalistów w 4 olimpiadach przedmiotowych w ubiegłym roku. W poprzednich latach, w rankingu Rzeczpospolitej i Perespektyw szkoła zajmowała miejsce 61. – w 2010 roku, 36. – w 2009, 38. miejsce – w 2008 roku. Najwyższe miejsce miała w 2005 roku – 6. w Polsce, przez wiele lat nie wychodziła z pierwszej pięćdziesiątki.    

 

Na 138. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Techników znalazło się Technikum nr 4 (ekonomiczne i handlowe) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z wynikiem 52,18%, przy czym po 0 pkt. szkoła uzyskała za olimpiady i ocenę akademicką, 75,78% za maturę z przedmiotów obowiązkowych i 39,27% – z dodatkowych.  Jednocześnie szkoła jest na 12. miejscu wśród techników w województwie łódzkim oraz na 112. miejscu w Ogólnopolskim Maturalnym Podrankingu Techników. Dwa kolejne łowickie licea: pijarskie oraz w ZSP nr 4 uwzględnione zostały w ujęciu wojewódzkim, bo w zestawieniu ogólnopolskim nie ma liceów które są na miejscach dalszych niż 400. Pijarskie LO jest na miejscu 35. w województwie łódzkim, ze wskaźnikiem rankingowym 38,70%, na który składają się matura z przedmiotów obowiązkowych 81,95% oraz z dodatkowych – 37,97%, LO w „Ekonomiku” na miejscu 38., z wynikiem 37,90% przy ocenach cząstkowych za maturę wynoszących odpowiednio 79,82% oraz 37,61%.

(mwk)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.