W jakich przypadkach zobowiązania upadłego mogą być umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli?

W planie spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie, a także w jakim czasie, nieprzekraczającym 36 miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę między innymi możliwości zarobkowe upadłego oraz konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu (uwzględniając ich potrzeby mieszkaniowe), a także wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz realność ich zaspokojenia w przyszłości.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 49116 ust. 1 Prawa upadłościowego sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli w przypadku, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania żadnych spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Należy zauważyć, że plan spłaty wierzycieli pełni niejako dwie funkcje – windykacyjną oraz wychowawczą. Wyróżnić można różne sytuacje, w których upadły nie ma zdolności do dokonania spłat zobowiązań. Za przykład można wskazać brak zdolności do pracy w sytuacji, gdy upadły nie posiada innych źródeł dochodu, rozwinięte stadium nieuleczalnej choroby oraz perspektywa rychłej śmierci. Podejmując decyzję, sąd weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

Co ważne, jeśli sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.

W przypadku umorzenia przez sąd zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności, które nie podlegają umorzeniu.

Zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Ustawodawca wskazał zobowiązania, które mimo oddłużenia pozostają w mocy – są to zobowiązania niepodlegające umorzeniu w toku postępowania, bez względu na to, w jakim trybie dochodzi do umorzenia wierzytelności. Są to:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Dokładniejsze informacje na temat upadłości konsumenckiej, etapów postępowania oraz warunków, które należy spełnić, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji można znaleźć pod adresem https://upadlosc-konsumencka.biz.pl/proces/.

Komentowanie nie jest możliwe.