Łowickie Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Blichowskiej - Blich

Z Nowy Łowiczanin

Łowickie Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Blichowskiej - Blich - zostało powołane do życia w 2004 roku, swoją działalność rozpoczęło na początku 2005 roku.

Spis treści

Cele

 • Skupianie i wykorzystywanie możliwości twórczych nauczycieli i przyjaciół ZSP nr 2 RCKU - Szkoły Blichowskiej;
 • Wspieranie i promowanie innowatorskich postaw i dorobku członków Stowarzyszenia;
 • Upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego oraz pobudzanie do wdrażania i stosowania nowatorskich rozwiązań pedagogicznych;
 • Wspomaganie doskonalenia organizacji procesów kształcenia wynikających z założeń i treści reformy systemu edukacji z uwzględnieniem nowych rozwiązań dla potrzeb edukacji zawodowej i rolniczej;
 • Podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu umocnienie pozycji nauczyciela w hierarchii zawodowej w społeczeństwie;
 • Tworzenie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń oraz społecznego wsparcia dla wszelkich inicjatyw służących podnoszeniu jakości kształcenia w ZSP nr 2 RCKU - Szkoły Blichowskiej;
 • Rozwijanie edukacji, oświaty, kultury ludowej i tradycji;
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, podnoszenia kultury technicznej oraz troska o etykę zawodową zarówno członków Stowarzyszenia jak i środowiska oświatowego Szkoły Blichowskiej;
 • Rozwijanie działalności kulturalnej Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy";
 • Kultywowanie i rozwój folkloru łowickiego;
 • Wspomaganie obrony interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przestrzegania ich praw wynikających z zasad etyki;
 • Integrowanie środowiska oświatowego i kulturalnego Ziemi Łowickiej.

Działalność

 • Inicjowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia a organami administracji, organizacjami społecznymi, pożytku publicznego i wolontariatu, zakładami pracy oraz innymi środowiskami i organizacjami o zbliżonych celach;
 • Wypowiadanie się na temat realizacji procesów edukacyjnych i sytuacji szkoły, nagłaśnianie trudnych problemów za pomocą dostępnych i uznanych środków przekazu;
 • Oddziaływanie na zakres i treść programów edukacyjnych;
 • Organizowanie kursów, konferencji, kongresów, wystaw, wycieczek i konkursów;
 • Organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych członków Stowarzyszenia;
 • Interweniowanie w przypadkach naruszenia interesów zawodowych i materialnych członków Stowarzyszenia;
 • Popularyzowanie prac i osiągnięć członków Stowarzyszenia;
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej;
 • Inspirowanie i organizowanie społecznego ruchu na rzecz edukacji rolniczej, regionalnej i kultury ludowej;
 • Ubieganie się o środki z możliwych programów unijnych, agencji rządowych i pozarządowych;
 • Prowadzenie działalności kulturalnej i folklorystycznej Ziemi Łowickiej;
 • Wspieranie działalności Szkoły Blichowskiej i Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy".

Źródła

 • Statut Stowarzyszenia

Linki zewnętrzne

Osobiste