Gazeta Łowicka

Z Nowy Łowiczanin

Gazeta Łowicka – gazeta pod takim tytułem ukazywała się w latach : 1917 – 18, 1922 – 23, 1939, 1994 - 98. Trzy pierwsze edycje były inicjatywą prywatną, natomiast ostatnia przybrała formę informatora samorządowego. Każda z tych edycji różniła się od siebie charakterem, formą wyrazu, przekazem. Łączył je jedynie tytuł.

Spis treści

1917 – 1918

Strona tytułowa Gazety Łowickiej z 1922 r.

W tym okresie pismo wychodziło z podtytułem: Pismo tygodniowe, poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów. Od połowy 1918 r. zmieniony na Tygodnik społeczno – ekonomiczny i literacki poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek. Pierwszy numer wyszedł 1 kwietnia 1917 r. i liczył 8 stron. Pierwszym właścicielem, wydawcą i redaktorem był Wiktor Pstruszeński, właściciel drukarni, która w latach 1913 – 1914 wydawała tygodnik pt. Wieśniak. Epizodycznie redaktorem Gazety Łowickiej, w maju 1918 roku, był Adam Przybylski, komendant łowickiego POW. Od połowy 1918 r. pismo przejęli Kamila Trawińska i Karol Rybacki, zaś redagował je Felicjan Chyliński. Druk przeniesiono do Rybackiego. Zmiana ta spowodowała również zmianę podtytułu i powrót do numeracji Łowiczanina. Od 15 listopada 1918 r. nowi edytorzy przywrócili swój tytuł zawieszony przez cenzurę niemiecką - Łowiczanin. Pismo miało charakter jawny i posiadało debit cenzury niemieckiej, choć ostatnie numery (43 i 44) nie zamieszczały już dopisku: za zezwoleniem cenzury niemieckiej. W związku ze zmianami praw własności i drukarni ulegał zmianom format Gazety Łowickiej. Do nr 9 z 24 lutego 1918 r. wychodziła ona w formacie A4, później przekształciła się w A3. Gazeta łowicka była faktycznie w zmienionej, a raczej wymuszonej formule, kontynuacją Łowiczanina, więc z chwilą odzyskania wolności przekształciła się ponownie w Łowiczanina.

1922 – 1923

Początkowo z podtytułem: Organ poświęcony sprawom polityczno – społecznym i gospodarczym, następnie: Tygodnik społeczno – ekonomiczny i literacki poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek. To czasopismo miało mało wspólnego z jego poprzednikiem o tej samej nazwie. Zorientowane politycznie na program PSL - Piast, często polemizowało z tekstami Łowiczanina. Uchodziło za mutację Gazety Kutnowskiej. Redaktorem naczelnym był Feliks Andrysiewicz. Wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym był Władysław Dombrowicz, a następnie Franciszek Szlęk. Pismo oznaczone było, jako wychodzące w Łowiczu, jednak adres redakcji i drukarni często się zmieniał. Początkowo Gazeta redagowana był w Kutnie w księgarni Ogniwo. W starostwie kutnowskim w 1922 r. zgłoszono zamiar drukowania w miejscowej oficynie tytułu, na co uzyskano zgodę. W Łowiczu, przy Starym Rynku 16, był tylko ekspozytura gazety, podobnie jak w Gostyninie. Od 1923 r. Gazeta Łowicka miała także ekspozytury we Włocławku i Lipnie. Po okresie kutnowskim drukowana była także w Toruniu w Drukarni Robotniczej, a od 1923 r. w Skierniewicach w Drukarni Polskiej. Powodowało to różnice w formacie zbliżonym do A4. Pojedynczy numer pisma kosztował na początku 1923 r. 200 marek, a w połowie tego roku już 500 marek.

1939

W tym okresie tytuł ten pojawił się na miejsce Polski Narodowej, pisma wychodzącego w Łowiczu w latach 1936 –39. Wydawcą i redaktorem był Tadeusz Bączkowski. Tygodnik podejmował problemy społeczno – polityczne w duchu endeckim. Ogrom spraw dotyczył jednak regionu. Pismo, choć nie dorównywało popularnością Łowiczaninowi było dobrze odbierane w środowisku i trafiało w polityczne, społeczne i kulturalne gusty mieszkańców miasta.

1994 – 1998

Gazeta Łowicka z 1997 r.

W latach 90 – tych XX wieku Gazeta Łowicka wychodziła jako Informator Samorządu Miejskiego. Pierwszy numer ukazał się 29 września 1994 r. Przez pierwsze 7 numerów wychodził, jako miesięcznik, następnie jako dwutygodnik. Początkowo wydawany przez Urząd miasta Łowicza, kolejno przez Łowicki Ośrodek Kultury. Redagowany przez zespół kierowany kolejno przez Jana Kalbarczyka, Dariusza Mroczka, Pawła Kolasa, Małgorzatę Stefańską i Dorotę Fałowską. Redakcja mieściła się w ratuszu, skąd przeniosła się do budynku przy ul. Podrzecznej 20. Początkowo pismo drukowano poza Łowiczem – skład i łamanie w Tomaszowie Mazowieckim a druk w Skierniewicach. Z czasem przeniesione do Łowicza. Pismo formatu A4 o różnej objętości (od 8 do 20 stron) zawierało informacje o decyzjach i działaniach podejmowanych przez władze miejskie oraz o wydarzeniach lokalnych. Na ostatniej stronie podawano adresy i telefony instytucji i służb miejskich oraz bieżące imprezy. Z czasem pismo rozszerzyło swoje łamy o rubryki typu horoskop czy krzyżówka. Od 1 września 1995 r., gdy Gazeta przekształciła się w dwutygodnik, otrzymała barwne okładki. Pierwsze numery pisma były bezpłatne, od nr 3 rozpoczęto jego sprzedaż. Ostatni numer informatora Gazeta Łowicka ukazał się 2 grudnia 1998 r. z numeracją 46(105) i został wydany w formacie A3.

Źródła

Osobiste