Muzeum Guzików w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Spis treści

Informacje ogólne

Muzeum Guzików w Łowiczu - rozpoczęło swoją działalność 19 lipca 1997 roku w Łowiczu. Jest instytucją kultury zajmującą się guzikiem we wszystkich jego aspektach. Obiektem zainteresowań muzeum są guziki i pamięć o ich właścicielach. Siedzibą Muzeum jest waliza, która kiedyś należała do łowickiego kupca Bolesława Modesta Majewskiego, a terenem działalności jest obszar całego świata.

Cele i zadania Muzeum

Muzeum jako instytucja kultury o charakterze naukowo-badawczym i oświatowym, w celu spełniania swych zadań:

 • Gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury polskiej i obcej w postaci guzików i przedmiotów z nimi związanych w zakresie: sztuki zdobniczej, technologii wyrobu, historii, rysunku, grafiki, malarstwa, literatury, etnografii i kultury masowej.
 • Prowadzi działalność naukowo badawczą i oświatową w zakresie objętym statutem muzeum, w kraju i poza jego granicami.
 • Współdziała w tworzeniu i upowszechnianiu kultury i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Działania Muzeum

Dla wykonania określonych zadań Muzeum Guzików w szczególności:

 • gromadzi, przechowuje, konserwuje, inwentaryzuje, kataloguje i udostępnia guziki oraz materiały ikonograficzne i dokumentację z nimi związaną,
 • przechowuje zgromadzone zbiory i udostępnia je wszystkim zainteresowanym,
 • organizuje ekspozycje stałe, wystawy czasowe w kraju i zagranicą,
 • organizuje i prowadzi działalność dydaktyczną oraz kulturalno-oświatową,
 • opracowuje, publikuje i upowszechnia katalogi zbiorów, przewodniki wystaw oraz wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swej działalności,
 • udostępnia zbiory do celów naukowych i oświatowych,
 • prowadzi archiwum oraz bibliotekę,
 • współpracuje z muzeami krajowymi i zagranicznymi oraz stowarzyszeniami i osobami fizycznymi,
 • udziela informacji, porad i pomocy w zakresie swojej działalności.

Dodatkowe informacje

 • Dniem świątecznym w Muzeum Guzików jest 12 grudnia każdego roku - DZIEŃ GUZIKA.
 • Prawnym opiekunem i jedynym dysponentem zbiorów Muzeum Guzików jest jego założyciel Jacek Rutkowski.

Adres

(::) Muzeum Guzików w Łowiczu

Stała ekspozycja: "Galeria Łowicka" ul. Stanisławskiego 10, 1 piętro

Adres korespondencyjny: 99-400 Łowicz, ul. Starzyńskiego 1/97

tel. 505 799 505

e-mail: guzikowemuzeum@gmail.com

FB: Muzeum Guzików w Łowiczu

Osobiste