Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nadzieja

Z Nowy Łowiczanin

Siedziba stowarzyszenia przy ul. Podrzecznej w Łowiczu. (fot. K. Piotrkiewicz)

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nadzieja - organizacja zajmująca się szeroko pojętą pomocą osobom potrzebującym. Powstała w 2001 r.

Spis treści

Informacje ogólne

Centrum Wolontariatu w Łowiczu powstało w 2001 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, początkowo jako 15 osobowa grupa nieformalna, która niosła pomoc w nauce dzieciom z rodzin najuboższych i kryminogennych.

W 2002 roku nastąpiło sprecyzowanie celów i zadań oraz pozyskanie nowych wolontariuszy i zwiększenie dostępności świadczeń. Nawiązano współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Łodzi, dzięki której zaangażowano się w roczny projekt pn. Lokalna Galaktyka Wolontariatu i przeszkolono wolontariuszy na koordynatorów pracy wolontarystycznej.

W roku 2004 stowarzyszenie otrzymało dyplom i logo Centrum Wolontariatu oraz zgodę na wejście do Sieci Wolontariatu w Polsce.

W roku 2005 SCW Nadzieja zajęło II miejsce w konkursie Barwy Wolontariatu.

W roku 2006 odbyła się rejestracja Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Łodzi i rozpoczęto działalność, jako samodzielna jednostka pozarządowa „NON PROFIT”.

W roku 2007 stowarzyszenie pozyskało własną siedzibę w Łowiczu o powierzchni 214 mkw oraz otrzymało decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wpisu do wykazu instytucji, fundacji i stowarzyszeń. Ponadto zrealizowało projekt pn. Warto Być – Łowickie Centrum Aktywnej Komunikacji – dzięki dotacji Leopolda Kronenberga oraz uzyskało certyfikat Pomarańczowej Linii.

W roku 2008 powstała sala rehabilitacyjna, wyposażona w sprzęt specjalistyczny.

W 2009 roku rozpoczęto realizację projektu PEAD, przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi. W III kwartale 2009 zorganizowano warsztaty terapeutyczne dla 30 – osobowej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Prowadzone działania

 • Od marca 2007 roku realizowany jest projekt Łowickie Centrum Aktywności Społecznej "Brama". Adresatami tego projektu jest lokalna młodzież oraz dzieci z terenów wiejskich w powiecie łowickim. Projekt skierowany jest także do osób niepełnosprawnych, dotkniętych patologią w rodzinie i tych, którym brakuje kontaktu z rówieśnikami i spokojnego miejsca do nauki i zabawy.
 • Realizacja zadania publicznego - Zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie.

Organizacja uprawniona jest do otrzymywania nawiązek. Uzyskane w ten sposób środki zostają wykorzystane na następujące cele: wspieranie rodzin i osób dotkniętych przemocą i uzależnieniami; niesienie pomocy ludziom samotnym, chorym, cierpiącym, wymagającym specyficznej pracy wokół siebie; wspieranie i pomoc osobom niepełnosprawnym.

Cele i zadania

Elżbieta Błaszczyk w sali rehabilitacyjnej.
 • Służenie ludziom i organizacjom poszukującym pomocy ze strony wolontariuszy - czyli ludzi dobrej woli.
 • Pomaganie ludziom w starszym wieku, którym doskwiera samotność bądź niedołężność i nieporadność życiowa;
 • Niesienie pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym przez niefrasobliwość swoich rodziców - oddziałując wychowawczo i organizując pomoc w nauce w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
 • Organizacja imprez okolicznościowych np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Zabawy Noworoczne, wycieczki.
 • Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zarząd Stowarzyszenia

 • Przewodnicząca – mgr Elżbieta Błaszczyk,
 • Wice Przewodnicząca – mgr Małgorzata Zajączkowska,
 • Sekretarz – mgr Izabela Cichawa,
 • Skarbnik – mgr Anna Perzyna.

Dane Kontaktowe

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nadzieja

ul. Podrzeczna 4

99-400 Łowicz

tel. 46 830 03 63

Źródła informacji

Osobiste