Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w Łowiczu

Z Nowy Łowiczanin

Uczestnicy WTZ z Parmy na wystawie pt. "Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów..." zorganizowanej w Domu Poselskim w Warszawie - IX 2012 r.

Stowarzyszenie „Tacy Sami” - organizacja pozarządowa, ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające ludzi zaangażowanych na rzecz społeczności lokalnej oraz osób niepełnosprawnych. Oddział w Łowiczu istnieje od 1996 r.

Spis treści

Cel

 • zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych
 • rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji
 • obrona interesów niepełnosprawnych
 • niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia

Prowadzone działania

Stowarzyszenie "Tacy sami" działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajeciowej w Parmie w powiecie łowickim. Pod opieką mamy 30 osób z różnymi schorzeniami z I i II grupą inwalidzką. Prowadzona jest rehabilitacja społeczna oraz elementy rehabilitacji zawodowej, również usprawnianie narządu ruchu. Ściśle współpracujemy z rodzinami osób niepełnosprawnych. Organizowane są imprezy, plenery integracyjne, spotkania kulturalne, sportowe.

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ochrona zdrowia

 • Ochrona i promocja zdrowia

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym

 • odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji

 • odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,

Nauka, kultura, ekologia

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Sport, turystyka, wypoczynek

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży

Prowadzone placówki dla bezrobotnych

 • Warsztat Terapii Zajęciowej

Zarząd

 • Wiesław Sierota - prezes
 • Bożena Klat - skarbnik
 • Paweł Aftewicz - członek zarządu

Kontakt

Parma 37

99-400 Łowicz

województwo: łódzkie

Tel.: 46 838 67 98

Faks: 46 838 67 98

e-mail: wtz-parma@wp.pl

Linki zewnętrzne

Osobiste