Wegner Jan

Z Nowy Łowiczanin

Jan Wegner(ur. 7 lipca 1909 w Łowiczu, zm. 4 sierpnia 1996 w Łowiczu) – polski historyk, kustosz, kurator nieborowskiego oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, nauczyciel łowickiego gimnazjum.

Jan Wegner

Spis treści

Bibliografia prac Jana Wegnera drukowanych w latach 1929 - 1979

1929

 • 1. Humorestki z katalogu Biblioteki Miejskiej i uwagi, [w:] Łowiczanin, nr 47-49/1929.
 • 2. Jacek Malczewski (wspomnienie pośmiertne), [w:] Łowiczanin, nr 43/1929.
 • 3. Joachim Lelewel jako człowiek, [w:] Łowiczanin, nr 48, 50/1929
 • 4. Kazimierz Pułaski,[w:] Łowiczanin, nr 41/1929.
 • 5. Sztuki plastyczne na Wystawie Regionalnej w Łowiczu, [w:] Łowiczanin, nr 36 - 37/1929.
 • 6.Władysław Stanisław Reymont na Wystawie Regionalnej w Łowiczu, [w:] Łowiczanin, nr 35/1929.


1930

 • 1. Ruch teatralny w Łowiczu ( dot. sztuki scenicznej pt. Sprawa Jakubowskiego), [w:] Łowiczanin, nr 14/1930.
 • 2. Co było w gołębniku? ( dot. sztuki scenicznej I. Nikorowicza), [w:] Łowiczanin', nr 15/1930.


1932

 • 1.Działalność generała Klickiego w Łowiczu przed powstaniem listopadowym, [w:] Życie Łowickie nr 3/1932.
 • 2. O pospolitym ruszeniu zwołanym do Łowicza w 1806 r., [w:] Życie Łowickie, nr 7/1932.
 • 3. Z pobytu gen. J. H. Dąbrowskiego w Łowiczu, [w:] Życie Łowickie, nr 8/1932.
 • 4. W sprawie ruin zamku łowickiego, [w:] Życie Łowickie, nr 9/1932.
 • 5. Noakowski a Łowicz, [w:] Życie Łowickie, nr 14/1932.
 • 6. Generał Stanisław Klicki, [w:] Życie Łowickie, nr 21/1932.
 • 7. U krewnych generała Klickiego, [w:] Życie Łowickie, nr 26/1932.
 • 8. Ziemia Łowicka a Chełmoński, [w:] Życie Łowickie, nr 28/1932.
 • 9. Akt urodzenia Józefa Chełmońskiego, [w:] Życie Łowickie, nr 29/1932.
 • 10. Łowickie lata szkolne Józefa Chełmońskiego, [w:] Życie Łowickie, nr 36/1932.
 • 11. Wspomnienie o Władysławie Koźmianie, [w:] Życie Łowickie, nr 37/1932.
 • 12. Studia plein`airowe w Arkadii, [w:] Życie Łowickie, nr 37 - 39/1932.
 • 13. Akademickie Koło Łowiczan a sprawy kulturalno - oświatowe, [w:] Życie Łowickie, nr 41/1932.


1933

 • 1. Wstęp, [w:] Katalog wystawy prac malarskich i graficznych 26 III - 2 IV 1933 w Łowiczu, Łowicz 1933.
 • 2. Powstanie Styczniowe, [w:] Życie Łowickie, nr 3/1933.
 • 3. List Jana Sobieskiego do Marysieńki pisany w Łowiczu 1672 r.,[w:] Życie Łowickie, nr 7, 8/1933.
 • 4. Ptak Szaniawskiego, [w:] Życie Łowickie, nr 35/1933.
 • 5. O Arkadii i Stanisławie Trembeckim, [w:] Życie Gromadzkie, nr 7/1933.
 • 6. Z pobytu Napoleona w Łowiczu 1806 r., [w:] Życie Gromadzkie, nr 7/1933.


1934

 • 1. Pałac w Walewicach, [w:] Życie Gromadzkie, nr 8/1934.
 • 2. Ku czci Józefa Chełmońskiego ( informacja o obchodzie XX rocznicy śmierci artysty), [w:] Życie Gromadzkie, nr 11/1934.
 • 3. Jednodniówka ( informacja o wydawnictwie poświęconym J. Chełmońskiemu, [w:] Życie Gromadzkie, nr 13/1934.
 • 4. Wykopaliska łowickie w świetle nauki, [w:] Życie Gromadzkie, nr 38/1934.
 • 5. Do charakterystyki Chełmońskiego, [w:] Józefowi Chełmońskiemu w hołdzie Ziemia Łowicka, pod red. J. Wegnera, kwiecień 1934, s. 14 -15.

1935

 • 1. Napoleon w Łowiczu, Łowicz 1935, s. 24, ( streszczenie w j. francuskim).
 • 2. O książce łowickiej z 1776 r. dedykowanej płk Fr. Piłsudskiemu, [w:] Życie Gromadzkie, nr 27/1935.
 • 3. Ś.p. Karol Rybacki, [w:] Życie Gromadzkie, nr 47/1935.


1936

 • 1. Szwedzi w Warszawie 1655-1657, Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 1936.
 • 2. Łowicki gmach gimnazjalny w 1863 -1864 r., [w:] Życie Gromadzkie, nr 4/1936.
 • 3. Jan Kiliński w Łowiczu 1794 r.,[w:] Życie Gromadzkie, nr 17/1936.
 • 4. O Arkadii, [w:] Życie Gromadzkie nr 23/1936, [rec. do:] Seweryn S., Arkadia koło Łowicza, Włocławek 1936.
 • 5. 7 VII 1136 - 7 VII 1136,[w:] Życie Gromadzkie, nr 28/1936.
 • 6. Nowa wspinalnia strażacka z wieży po gen. Klickim, [w:] Życie Gromadzkie, nr 33/1936.
 • 7. Sensacyjne odkrycie, [w:] Życie Gromadzkie, nr 35/1936.
 • 8. Naczelny wódz - Marszałkiem Polski, [w:] Życie Łowickie, nr 45/1936.
 • 9. Stan służby gen. dyw. Stanisława Klickiego, [w:] Życie Łowickie, nr 48/1936.
 • 10. Seweryn S., Arkadia koło Łowicza, Włocławek 1936, [rec. w:] Ziemia, R. XXVI, nr 12/1936.
 • 11. Józef Chełmoński a Ziemia Łowicka, [w:] Ziemia, R XXVI, 1936.
 • 12. Poznaj piękno Łowicza, [w:] Ziemia, R. XXVI, nr 12/1936. ( Dotyczy wystawy prac plastycznych Z. Pągowskiego i J. Zielezieńskiego w Łowiczu 4-11 X 1936 r.)

1937

 • 1. Buława Czarnieckiego w rękach gen J. H. Dąbrowskiego, [w:] Polska Zbrojna, nr 50/1937.
 • 2. Ś.p. Wacław Tokarz, [w:] Życie Łowickie, nr 19/1937.
 • 3. O nowym przewodniku po Łowiczu i okolicy [w:] Życie Łowickie, nr 23/1937, [rec. do:] Bluhm - Kwiatkowski A., Przewodnik po Łowiczu i okolicy, Łowicz 1937.


1938

 • 1. Walka o szkołę polską w Łowiczu, Łowicz 1938, Rodzicielskie Koło Szkolne przy Państwowym Liceum i Gimnazjum im. ks. Poniatowskiego.
 • 2. Pałac Prymasowski w Warszawie (gmach Min. Rolnictwa i Reform Rolnych), [w:] Ziemia, R. XXVIII, nr 14/1938.


1939

 • 1. Słowo wstępne, [w:] Biuletyn Koła Historyczno - Regionalnego przy I Państwowym Liceum i Gimnazjum im. ks. Poniatowskiego, Łowicz 1939.
 • 2. Drewno Łukasz (zm. 1652), apekarz, wójt, ławnik i "burmistrz powietrzny" starej Warszawy, [w:] PSB, Kraków 1939, t. 5.


1941

 • 1. Artykuł wstępny ( motto - słowa hetmana Stefana Czarnieckiego: "Ludzie są śmiertelni a Rzeczpospolita - wieczna"), [w:] Niepodległość (łowickie czasopismo konspiracyjne).


1946

 • 1. Łowicz w połowie XVII wieku, Warszawa 1946, Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
 • 2. Testament Artura Zawiszy Czarnego, [w:] Przegląd Historyczny, t. 36.


1947

 • 1. Łowicz w latach "Potopu", Łowicz 1947.
 • 2. Studia plain`airowe w Arkadii, [w:] Nauka i Sztuka, nr 9 (19).
 • 3. Et in Arcadia ego,[w:] Nowiny Literackie, nr 35/1947.


1948

 • 1. Arkadia, Muzeum Narodowe w Warszawie [dalej: MNW], Warszawa 1948.
 • 2. Instruktaż Burgrabiego Nieborowskiego z r. 1783, [w:] Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, nr 3-4/1948.


1949

 • 1. Józef Chełmoński 1849 - 1914, Warszawa 1949.
 • 2. Przyczynki do twórczości Józefa Chełmońskiego (okres paryski). Sprawozdania z posiedzeń z Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1949.


1950

 • 1. Chełmoński w Paryżu, [w:] Odrodzenie, nr 7/1950.


1951

 • 1. Wspomnienie o pracy naukowej Kazimierza Piekarskiego w Łowickiem 1942 - 1944, [w:] Studia nad książką, Wrocław 1951, t. 1.


1953

 • 1. Józef Chełmoński w świetle korespondencji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1953.
 • 2. Instruktaż ekonomiczny dóbr nieborowskich z 1777 r., [w:] Teki Archiwalne, 1953, t. 1.
 • 3. Nieborów w odbudowie, [w:] Stolica, nr 36/1953.
 • 4. Polski mecenat artystyczny za Wazów, [w:] Przegląd Kulturalny, nr 26/1953, [rec. do:] Tomkiewicz W., Z dziejów polskiego mecenatu artystycznego w wieku XVII, Wrocław 1952.


1954

 • 1. Odnalezione portrety Chopina (ze zbiorów antonińskich), [w:] Muzyka, nr 3-4/1954.
 • 2. Nieborów, MNW, wyd. Sztuka, Warszawa 1954.
 • 3. Nieborów, MNW, wyd. Sztuka, Warszawa 1954,( plus wkładka w j. francuskim).


1956

 • 1. Trzydniowa bitwa pod Warszawą, [w:] Stolica, nr 36/1956, ( dotyczy bitwy wojsk polskich zw Szwedami w lipcu 1656 r.).
 • 2. Oswobodzenie Warszawy w 1656 r. przez "ciurów", [w:] Problemy, nr 8/1956.


1957

 • 1. Warszawa w latach potopu szwedzkiego 1655-1657, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw 1957.
 • 2. Warszawa w czasie najazdu szwedzkiego 1655-1657, Wrocław 1957, PWN, Odb. z pracy zbiorowej: Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, Warszawa 1957.
 • 3. Nieborów, Warszawa 1957, wyd. Sztuka.
 • 4. Obrazy z Zamku Królewskiego w zbiorach nieborowskich, [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, II, 1957, ( streszczenie w j. rosyjskim i francuskim).


1958

 • 1. Józef Chełmoński, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1958.
 • 2. Nieborów, [w:] Encyklopedia Współczesna, Warszawa, nr 12-24/1958.
 • 3. Arkadia, [w:] Encyklopedia Współczesna, Warszawa, nr 12-24/1958.
 • 4. Dunikowski w Nieborowie, [w:] Stolica, nr 13/1958.


1959

 • 1. W pałacu książęcym niedaleko stolicy ( Nieborów), [w:] Polska, nr 1/1959.
 • 2. Rewelacyjne odkrycia archeologiczne (Wólka Łasiecka), [w:] Ziemia Łęczycka, nr 9/1959.
 • 3. Artur Zawisza Czarny. Partyzant z roku 1833, [w:] Stolica, nr 19/1959.
 • 4. Nieborów szerzy wiedzę o Polsce ( Z cyklu: Rozmowy XV -lecia PRL), [w:] Głos Robotniczy, 17 VIII 1959.


1960

 • 1. Przewodnik po Nieborowie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1960.
 • 2. Warszawa w "Potopie" Sienkiewicza, [w:] Sienkiewicz - odczyty, Warszawa 1960.
 • 3. O Arturze Zawiszy Czarnym, [w:] Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łodzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź 1960.
 • 4. List do redakcji w sprawie placu Zawiszy w Warszawie ( fragmenty), [w:] Express Wieczorny, nr 189/1960.
 • 5. Giza Aleksander (II), burmistrz Starej Warszawy (XVII w.), [w:] PSB t. 7, Wrocław 1959 - 1960; ( współautor: A Sokołowska).
 • 6. O szklanej harmoniki kręgach, [w:] Głos Robotniczy, 7-8 VIII 1960.
 • 7. Maria Konopnicka w Arkadii, [w:] Stolica, nr 48/1960.
 • 8. Maria Konopnicka w Arkadii, Łowicz 1960, Nakładem Oddziału Muzeum Narodowego w Nieborowie i Arkadii ( druk okolicznościowy).
 • 9. Bibioteka nieborowska, [w:] Rocznik MNW, t. 5 i odb., ( streszczenie w j. rosyjskim i francuskim).


1961

 • 1. Nieborów, MNW, Warszawa 1961, ( publikacja w j. angielskim, tłum. K. Ołdakowska).
 • 2. Nieborów, MNW, Warszawa 1961, ( publikacja w j. rosyjskim, tłum. L. Skalska).
 • 3. Z notatnika nieborowskiego. Wspomnienie o K.I. Gałczyńskim w Nieborowie, [w:] Wspomnienia o K.I. Gałczynskim, Warszawa 1961.
 • 4. Muzeum w Łowiczu, [w:] Muzealnictwo, Warszawa - Poznań, nr 10/1961.
 • 5. Niestrudzona działaczka Ziemi Łowickiej (O Anieli Chmielińskiej w 25 rocznicę śmierci. Wspomnienie), [w:] Literatura Ludowa, nr 1-2/1961.
 • 6. Nieborów, [w:] Mówią Wieki, nr 1/1961.
 • 7. Bardzo polskie miasto (Łowicz), [w:] Głos Robotniczy, 19 VIII 1961.
 • 8. Nieborów w malarstwie Wacława Dobrowolskiego, [w:] Głos Robotniczy, 19 VIII 1961.
 • 9. Sensacyjne wyniki badań archeologicznych w Wólce Łasieckiej, [w:] Głos Robotniczy, 18 IX 1961.
 • 10. W Nieborowie powstaje film pt. Niobe, [w:] Głos Robotniczy, 11 X 1961.
 • 11. W stulecie urodzin Apoloniusza Kędzierskiego. Był w swej twórczości bardzo polski, [w:] Głos Robotniczy, 16-17 1961.
 • 12. Nieborowskie ekslibrisy K. M. Sopoćki, [w:] Stolica, nr 37/1961.
 • 13. Apoloniusz Kędzierski malarz warszawski, [w:] Stolica, nr 46/1961.


1962

 • 1. Majolika nieborowska w akwarelach Maji Berezowskiej, [w:] Stolica, nr 17/1962.
 • 2. Kruczkowski w Nieborowie, [w:] Głos Robotniczy, 23 VIII 1962.
 • 3. Symboliczny grobowiec J.J. Rousseau w Arkadii, [w:] Głos Robotniczy, 29 XII 1962.


1963

 • 1. Arkadia. MNW, Warszawa 1963, (streszczenie w j. francuskim i rosyjskim).
 • 2. Michał Kazimierz, a nie Michał Kleofas ( Ogiński) i pomarańcze Rembrandta, [w:] Stolica, nr 7/1963.
 • 3. Arkadia, Nieborów i Żelazowa Wola w malarstwie Zdzisława Pągowskiego, [w:] Stolica, nr 46/1963.
 • 4. Relacja o własnych badaniach historycznych nad rokiem 1863 w Łowickiem, [w:] Biuletyn PTTK Okręgu Łódzkiego, nr 1/1963.
 • 5. Z walk ludu łowickiego w 1863 roku, [w:] Stolica, nr 51-52/1963.
 • 6. Adam z Bochenia - chłopski syn rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Zielony Sztandar, nr 58/1963.
 • 7. Bitwa pod Wolą Cyrusową (4 IX 1863), [w:] Głos Robotniczy, 31 VIII - 1 IX 1963.


1964

 • 1. Nieborów, MNW, Warszawa 1964, ( publikacja w j. francuskim, tłum. H. Bohosiewicz).
 • 2. Nieborów, MNW, Warszawa 1964, ( wydanie II poprawione i uzupełnione).
 • 3. O Józefie Chełmońskim w 50 rocznicę śmierci, [w:] Stolica, nr 30/1964.
 • 4. Filmowa wizja bitwy pod Raszynem, [w:] Stolica, nr 38/1964.
 • 5. Adam z Bochenia, uczony i lekarz królów, [w:] Głos Robotniczy, 29 II - 1 III 1964.


1965

 • 1. Łowicz w "Popiołach" Żeromskiego, [w:] Głos Robotniczy, 13 - 14 II 1965.
 • 2. "Popioły" kręcono i w Nieborowie, [w:] Głos Robotniczy, 24 - 25 IV 1965.
 • 3. Sesja naukowa polsko - włoska w Nieborowie, [w:] Głos Robotniczy,23 VI 1965.
 • 4. Żeromski o "najszczęśliwszym dniu" gen. J.H. Dąbrowskiego, [w:] Stolica, nr 2/1965.
 • 5. Maria Dąbrowska o Mickiewiczu, [w:] Życie Warszawy, 20 -21 IV 1965.


1966

 • 1. Spotkania rodzinne w Arkadii, [w:] Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej, Warszawa 1966.
 • 2. Prace konserwatorskie prof. Gerarda Ciołka w Arkadii i Nieborowie, [w:] Głos Robotniczy, nr 60/1966.
 • 3. Zmiany na mapie rozwoju kultury, [w:] Głos Robotniczy, 6X 1966.
 • 4. Bronię terenu zamkowego w Łowiczu, [w:] Głos Robotniczy, 15 XII 1966.
 • 5. Śladami tysiąclecia. Pierwszy druk łowicki 1566 r., [w:] Głos Robotniczy, 28 XII 1966.
 • 6. Dzieje zamku w Łowiczu, [w:] Stolica, nr 6/1966.


1967

 • 1. Klicki Stanisław, gen. dyw. WP (1773 - 1847), PSB, Wrocław 1967, t. 12.
 • 2. Z rozmów nieborowskich o Stanisławie Noakowskim. Rozmowa z prof. dr Michałem Walickim, [w:] Miesięcznik Literacki, nr 8/1967.
 • 3. Z rozmów nieborowskich o Stanisławie Noakowskim. Rozmowa z prof. dr Stefanem Narębskim, [w:] Głos Robotniczy, 15 IV 1967.
 • 4. Maurycy Klimecki ( wspomnienie pośmiertne), [w:] Głos Robotniczy, 10 V 1967.
 • 5. Tadeusz Kościuszko w Łowiczu, [w:] Głos Robotniczy, 21 X 1967.
 • 6. Wędrówki Reymonta po Ziemi Łowickiej, [w:] Głos Robotniczy, 21 X 1967.
 • 7. Echa 1863 roku w "Chłopach" Reymonta, [w:] Stolica, nr 50/1967.


1968

 • 1. Z dziejów naszej szkoły w Łowiczu (1668 - 1968), [w:] Księga Pamiątkowa Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu, Warszawa 1968.
 • 2. Wrześniowe cmentarze w Łowickiem, [w:] Stolica, nr 38/1968.
 • 3. Społeczna opieka nad zabytkami, [w:] Głos Robotniczy, 27 IX 1968.
 • 4. Łowicka kolonia Kościuszki, [w:] Głos Robotniczy, 17 XI 1968.
 • 5. Pamięci Jana Koteckiego, [w:] Dziennik Łódzki, 6 XII 1968.


1969

 • 1. Czyn żołnierski 17 pułku ułanów w 1939 r. pod Sobotą i Walewicami, [w:] Głos Robotniczy, 25 IX 1969.


1970

 • 1. Kronika: I Wielkopańska rezydencja wiejska; II Rok 1945; III Struktura organizacyjna Oddziału MNW w Nieborowie i Arkadii; IV Działalność naukowa i kulturalno - oświatowa; V Zjazdy, konferencje, narady i plenery; VI Prace remontowo - konserwatorskie i rekonstrukcyjne w Nieborowie i Arkadii; VII Rola Muzeum i rozwój Nieborowa, [w:] Nieborów 1945 - 1970. Księga pamiątkowa, MNW Warszawa 1970.
 • 2. Leon Kruczkowski w Nieborowie, [w:] Nieborów 1945 - 1970. Księga pamiątkowa, MNW, Warszawa 1970.
 • 3. O imieninach, porankach autorskich i spotkaniu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z Chopinem w Nieborowie, tamże.
 • 4. O Władysławie Broniewskim w Nieborowie, tamże.
 • 5. Paul Cazin w Nieborowie, tamże.
 • 6. Xawery Dunikowski w Nieborowie, tamże.
 • 7. O pracy konserwatorskiej profesora Gerarda Ciołka w Arkadii i Nieborowie, tamże.
 • 8. Wspomnienie o Stanisławie Wiechowiczu, tamże.
 • 9. Wacław Dobrowolski (1890 - 1969). Wstęp do katalogu wystawy pośmiertnej zorganizowanej przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Radom 1970.
 • 10. Okręt i Rydwan w Łowickiem, [w:] Głos Robotniczy, 18 - 19 IV 1970.
 • 11. Klejnot Nieborowa, [w:] Stolica, nr 33/1970.
 • 12. Wstęp do katalogu wystawy malarskiej Jana Brejnaka, Zakład Kultury i Oświaty w Wojsku, Warszawa 1970.
 • 13. Pamięci Stefana Starzyńskiego, "Ziemia Łowicka". Jednodniówka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej, Łowicz, czerwiec 1970.


1971

 • 1. Odkrycie inkunabułu medycznego z biblioteki Mikołaja Kopernika, [w:] Głos Robotniczy, 2 II 1971.
 • 2. Karol Chodkiewicz, [w:] Stolica, nr 44/1971.
 • 3. Pomnik Czynu Powstańczego, [w:] Głos Robotniczy, 25 - 26 IX 1971.


1972

 • 1. Ogiński Michał Kazimierz,[w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa 1972.
 • 2. Władysłw Broniewski i Pablo Neruda, [w:] Głos Robotniczy, 4-5 II 1972.
 • 3. Radziwiłł Michał Hieronim ( 1744-1831), miecznik wielki litewski, wojewoda wileński, założyciel biblioteki w Nieborowie, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa 1972.


1973

 • 1. Kartka z dziejów gmachu szkolnego w Łowiczu, [w:] Roczniki Łowickie, Łowicz 1973.
 • 2. Od Arsenału warszawskiego do Muzeum Wojska Polskiego, [w:] Żołnierz Wolności, 20 XII 1973.
 • 3. Pasja naukowa Kopernika a obowiązki obywatelskie, [w:] Głos Robotniczy, 13 XII 1973.
 • 4. W 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Informator podróży wojskowo - historycznym szlakiem kopernikowskim, Warszawa 1973.
 • 5. Wychowanie obywatelskie i wojskowe w epoce Komisji Edukacji Narodowej,[w:] Zeszyty naukowe WAP, nr 76: Z dziejów Wojska Polskiego 1943 - 1973, Warszawa 1973.


1974

 • 1. Sala Zwycięstwa w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, [w:] Żołnierz Wolności, 24 VII VII 1974.
 • 2. K.I. Gałczyński a Niobe z Nieborowa, [w:] Stolica, nr 2/1974.
 • 3. O wrześniu 1939 roku i ekspozycji w Muzeum WP w Warszawie, [w:] Głos Robotniczy, 31 VIII - 1 IX 1974.
 • 4. Małuszyński Marian ( 1903 - 1944 ), historyk, kartograf, bibliotekarz, [w:] PSB, Wrocław 1974.
 • 5. Nieborów i Arkadia, Łódź 1974, ( wersje w j. angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim).


1975

 • 1. Maria Konopnicka w Arkadii i w Nieborowie, Warszawa 1975.
 • 2. Szlak bojowy Ludowego Wojska Polskiego w ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, [w:] Zeszyty Naukowe WAP, nr 85, Warszawa 1975.
 • 3. O Stefanie Mrożewskim, [w:] Stolica, nr 51-52/1975.


1976

 • 1. Pałac w Nieborowe i jego twórca Tylman - Gamerski, [w:] Mówią Wieki, nr 1/ 1976.
 • 2. Z rozmów o Stanisławie Noakowskim, [w:] Stolica, nr 49/ 1967.


1977

 • 1. O malarstwie Tadeusza Kazłowskiego, [w:] Katalog wystawy w Oddziale Muzeum Narodowego w Łowiczu, Łowicz 1977.
 • 2. Sala Wenecka w Nieborowie, [w:] Stolica, nr 51-52/1977.


1979

 • 1. Artur Zawisza Czarny, Łowicz 1979, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych MTK - Stacja Naukowa w Łowiczu.
 • 2. Nieborów i Arkadia, Łódź 1979.


Źródła:

 • Gumiński Tadeusz, Jan Wegner - historyk, Łowicz 1979.
Osobiste