Forum Młodych Łowiczan

Z Nowy Łowiczanin

Forum Młodych Łowiczan to projekt mający na celu stworzenie i zaktywizowanie środowiska ambitnych, młodych ludzi - patriotów lokalnych, chcących realizować się pod wspólnym sztandarem na płaszczyźnie politycznej, kulturalnej i społecznej. Łowicka społeczność to m.in. liczne środowisko ludzi młodych, które nie jest reprezentowane na szczeblu samorządowym. Jego problemy, potrzeby i oczekiwania nie są dostrzegane przez miejscowych decydentów. Młodość to również inne, świeże, często niebanalne spojrzenie na problemy związane z rozwojem i przyszłością naszego rodzinnego miasta. Forum Młodych Łowiczan to ugrupowanie, które urozmaica łowicką scenę samorządową. Jednocześnie naszą ambicją jest wniesienie do niej nowej jakości. Chcemy kreować nową, odważną wizję miasta. Pragniemy, mobilizując i uaktywniając potencjał drzemiący w młodej łowickiej społeczności, walczyć o stworzenie dla niej perspektyw życiowych, umożliwiających realizowanie ich własnych planów i ambicji. Tylko w ten sposób można powstrzymać masowy exodus zdolnej młodzieży, która powinna stanowić o przyszłym obliczu naszego miasta.

Spis treści

Cele

 • tworzenie projektów i programów oraz wspieranie inicjatyw i wszelkich działań służących rozwojowi edukacji i nauki, kultury oraz promocji regionu łowickiego,
 • prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej oraz działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • tworzenie i aktywizowanie środowiska młodych, ambitnych ludzi,
 • wspieranie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • promowanie wolontariatu.

Działalność

 • Przygotowywanie oraz realizacje programów edukacyjno – szkoleniowych,
 • Wspieranie oraz pielęgnowanie tradycji i kultury łowickiej,
 • Pomoc dla wszelkich form rozwoju turystyki,
 • Popularyzację sportu na poziomie regionalnym i promocję zdrowia,
 • Propagowanie ochrony środowiska,
 • Organizowanie szkoleń, konferencji, odczytów i wydawanie publikacji,
 • Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Akcje

 • "Nie bądź bierna - możesz sobie pomóc!!!" - przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i kobiet w Łowiczu i

Powiecie Łowickim w ramach II edycji konkursu na dotacje finansowane z Programu Wspierania Polskich

Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych „Fundusz dla Kobiet” 2004;

Projekty

 • „Łowicz w oczach młodego pokolenia Łowiczan” – projekt badawczy;
 • Masz szansę – diagnozowanie potencjału zawodowego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
 • Centrum Informacji Turystycznej;
 • Młodzieżowa Rada Miasta;
 • Polityka przestrzenna i rozwój miasta.

Dane kontaktowe i adresowe

Biuro: ul. Pijarska 1 99-400 Łowicz tel/fax: 46 837-30-39 adres e-mail: lowicz@spinet.pl http://lowicz.spinet.pl Poniedziałek - Piątek w godzinach: 8:30 - 16:30

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Sk-ce, V Filia w Łowiczu nr 26 1500 1689 1216 8004 5830 0000

Pytania można kierować także do Sekretarza Forum Młodych Łowiczan Michała Zalewskiego adres e-mail: michalzal@onet.pl telefon kom. 600-265-999

Osobiste