Odpowiedź:

Nie. Jeżeli regulamin tego nie przewiduje, to po śmierci pracownika lub emeryta, członkowie rodzin nie mogą korzystać z ZFŚS.

Uzasadnienie:

Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy i ich rodziny, a także emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). O tym jednak, które świadczenia socjalne i na jakich członków rodziny przysługują, stanowić będą postanowienia regulaminu ZFŚS obowiązującego w danej placówce.

Regulamin może przewidywać, że ze świadczeń finansowanych z ZFŚS mogą korzystać członkowie rodzin po zmarłych pracownikach lub emerytach, a jeśli tak, to którzy. Bezpośrednim wnioskodawcą o świadczenia z ZFŚS może być bowiem pracownik lub emeryt – były pracownik. Świadczenia mogą być również przyznawane na członków rodzin tych osób, ale stanowią przychód pracownika lub emeryta. W momencie śmierci pracownika albo emeryta, członkowie ich rodzin tracą możliwość korzystania z ZFŚS, chyba że obowiązujący regulamin przewiduje zachowanie takiego uprawnienia.

W opisanej sytuacji w październiku zmarł emerytowany nauczyciel. Po jego śmierci o przyznanie świadczenia wystąpił syn. Jeżeli regulamin nie przewiduje, aby dzieci zmarłych emerytów mogły korzystać z ZFŚS, to wniosek należy odrzucić, gdyż pochodzi od osoby nieuprawnionej. Należy zaznaczyć, że nie każdy uprawniony musi wykorzystać cały naliczony na niego odpis. Korzystanie z ZFŚS jest dobrowolne, a świadczenia przyznawane są na wniosek osób uprawnionych. Jeżeli osoba uprawniona nie złożyła wniosku o przyznanie świadczenia, to prawo to nie przechodzi na pozostałych po jej śmierci członków rodziny.

Zapamiętaj!

Regulamin ZFŚS decyduje, z jakich świadczeń mogą korzystać członkowie rodzin i czy prawo to zachowują również po śmierci pracownika lub emeryta. Wysokość świadczeń dla członków rodziny również musi być uzależniona od kryteriów socjalnych.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1352) – art. 2 pkt 5, art. 8 ust. 1.

 

Dariusz Dwojewski

Komentowanie nie jest możliwe.