Zamknij
REKLAMA
Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Ogród dla Mamy"

2. Organizatorem Konkursu jest Oficyna Wydawnicza Nowy Łowiczanin Spółka Cywilna, ul. Pijarska 3a, 99-400 Łowicz

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie są: Centrum Zieleni WAŻYŃSCY, Kwiaciarnia Skrzydlewska, Wig-Kost Grzegorz Panuszewski.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie

lowiczanin.info i na profilu Facebook-owym www.facebook.com/lowiczanin.info w dniach od 21 maja od godz. 10:00 do 25 maja do godz. 12:00.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Oficyna Wydawnicza Nowy Łowiczanin S. C.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Oficyna Wydawnicza Nowy Łowiczanin.

2. Uczestnicy konkursu komentujący posty konkursowe oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §2 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

 

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest w zależności od zajętego miejsca:

- pakiet roślin o wartości 150 zł z Centrum Zieleni WAŻYŃSCY oraz 10 worków po 20 kg (do wyboru „biała Marianna”, grys granitowy, bazalt, gryz zielony lub kora kamienna) i bukiet kwiatów z Kwiaciarni Skrzydlewska;

- drugie miejsce: pakiet roślin 150 zł z Centrum Zieleni WAŻYŃSCY i bukiet kwiatów z Kwiaciarni Skrzydlewska;

- trzecie miejsce: bukiet kwiatów z Kwiaciarni Skrzydlewska.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,

którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym:https://www.facebook.com/lowiczanin.info zamieszczą najciekawszy wpis o tym, co zawdzięczają swojej mamie.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu

1 dnia roboczego od wyłonienia zwycięzców Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość poprzez serwis Facebook w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie przekazana osobiście w siedzibie firmy Oficyna Wydawnicza Nowy Łowiczanin S. C.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Oficynę Wydawniczą Nowy Łowiczanin S. C.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis

Facebook, ani z nim związany.

 

§4 Prawa Autorskie i inne

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres: [email protected]

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

§6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane (wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego) na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 02.06.2021 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

czasu opublikowania go na stronie www.lowiczanin.info.

Konkurs zakończony

REKLAMA
REKLAMA